Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anmälan bygglovsbefriade åtgärder

En anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden krävs om du ska göra något av följande.

 1. Rivning av en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jord- eller skogsbruk.
 2. Ändring av bärande konstruktion eller avsevärd ändring av planlösningen.
 3. Installation eller ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.
 4. Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp.
 5. Ändring som påverkar brandskyddet.
 6. Nybyggnad av mindre vindkraftverk.
 7. Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som är skyddad i en detaljplan. Detta gäller de flesta byggnader på Gullholmen, Käringön och i Mollösund.
 8. Nybyggnad av komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus om 25 kvm
 9. Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med 15 kvm.
 10. Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Kravet på anmälan gäller inte för ekonomibyggnader utanför planlagt område som används för jord- skogsbruk eller fiskerinäring.

En anmälan skall innehålla

 1. Anmälningsblankett.
  Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna registrera din ansökan. Vi behöver din och kontrollansvariges adressuppgifter, samt alla uppgifter i kryssrutor för att kunna påbörja handläggningen.

  En ofullständigt ifylld anmälningsblankett returneras.

 2. Förslag till enkel kontrollplan.
  Du kan använda något av våra exempel nedan om du vill, eller upprätta en egen. Kontrollplanen ska godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden.

 3. Bifoga också relevant information till exempel karta, planritning, foton eller andra lämpliga uppgifter. Foton som visar befintligt utseende skall bifogas vid anmälan om underhåll av skyddsmärkt byggnad.

 4. Situationsplan i skala 1:500.
  Som underlag skall en avstyckningskarta som fås av lantmäteriet användas. (Endast för åtgärderna 8-10)

 5. Ritningar i skala 1:100; plan, fasad och sektion. Fasaderna skall visa marklinjer för befintlig och ny byggnad. (Endast för åtgärderna 8-10)

En ofullständig anmälan tar längre tid att handlägga. Är din anmälan komplett från start kan du räkna med förkortad handläggningstid.

När din anmälan inkommit till oss ger vi dig ett startbesked om allt är ok. Du kan då påbörja arbetena. Det är inte tillåtet att påbörja åtgärden före du har startbeskedet i din hand. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

I normalfallet kräver vi inte kontrollansvarig, tekniskt samråd eller utstakning. Handläggande tjänsteman kan dock kräva detta om det anses nödvändigt på grund av omständigheterna i det enskilda fallet. Om din anmälan behöver kompletteras med någon uppgift hör vi av oss.

Slutbesked

När du är klar ska kontrollplanen undertecknas av dig och skickas till oss så att vi kan ge dig ett slutbesked. Först därefter är det tillåtet att ta åtgärden i bruk. Vid underhåll av skyddsmärkt byggnad skall foton av det färdiga resultatet bifogas kontrollplanen.

Undertecknad kontrollplan är ditt kvitto gentemot kommunen att din byggnation följer gällande lagstiftning. Det är inte tillåtet att börja använda det du byggt innan du har slutbeskedet i din hand. Om du gör det kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Återställ
Hjälp oss bli bättre