Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Strandskydd

Det är förbjudet att anlägga, gräva eller bygga inom strandskyddsområden även om du äger marken.

Alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd.

Tack vare strandskyddet har alla möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Strandskyddsområde

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

 • På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter.
 • På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Du får inte anlägga, gräva eller bygga inom strandskydd

 • Att bygga eller göra förändringar som utökar din tomt är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om du äger marken.
 • Du får inte heller försämra för växter och djur.
Exempel på saker du inte får göra

Förbjudet

Exempel

bygga ny byggnad hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu
ändra byggnad eller en byggnads användning göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad
förberedelsearbete gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg
anläggning eller anordning som avhåller allmänheten brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång
åtgärd som försämrar mycket för växter och djur pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

Dispens - ett måste om du vill bygga eller ändra

Alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens. Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet. 

Har du ett nytt avtal om servitut på brygga på annans mark, krävs alltid även en dispens för att få lov att bygga bryggan.

Bygglov och dispens

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för ändring av byggnader. Även om bygglov inte är ett krav så behöver du strandskyddsdispens för en friggebod.

Andra regler för strandområdet

Du kan behöva tillstånd eller dispens enligt fler bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra. 

 • I miljöbalken finns regler som gäller för mer skyddade områden, bland annat naturreservat som har utökat skydd.
 • Om du ska bygga, muddra eller göra andra åtgärder i vatten krävs särskilt tillstånd för detta. 
 • Verksamheter som på ett eller annat sätt orsakar utsläpp, till exempel enskilda avloppsanläggningar, kan kräva en särskild prövning.
 • Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas.

Fri passage

När ett nytt område planeras inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten. Passagen ska vara minst några tiotals meter bred så att allmänheten kan gå utmed stranden på ett otvunget sätt. 

Tomtplatsbestämning

Tomtplats är din hemfridszon, din privata zon. Det är viktigt för att inte din privata zon ska bli större och större. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning är det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga gräsmatta eller sätta upp flaggstång.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras i samband med en ansökan om strandskyddsdispens. En tomtplats kan vara en del av din fastighet. Allemansrätten gäller inte på din tomtplats, bara på resten av din fastighet.

Tomtplats är intill ditt hus och fastigheten kan vara större

Röd linje visar tomtplatsen. Din fastighet kan vara större.

Tomtplatsbestämningen görs av kommunen och syftet är att säkra den fria passagen.

Ansökan om dispens

Om du planerar en åtgärd inom ett strandskyddsområde måste du ansöka om dispens hos kommunen eller Länsstyrelsen. 

Om din mark också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd, skickar du ansökan till Länsstyrelsen. Annars skickar du din ansökan till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Orust kommun.

Följande ska finnas med i din ansökan

 • ansökningsblankett
 • beskrivning av vad du planerar att göra 
 • skiss på det du planerar att göra
 • karta eller beskrivning av området
 • fastighetsbeteckning och namn på kommunen
 • de särskilda skäl, i lagens mening, som finns för att du ska få dispens 
 • namn och adress till dig

Detta händer när du skickat din ansökan till oss

 1. Vi skickar ett inbetalningskort med avgiften för dispensansökan till dig. 
 2. Ibland behöver vi veta mer än det du skrev i din ansökan. Då ber vi om det.
 3. Du betalar avgiften för dispensansökan.
 4. Vi handlägger ansökan.
 5. Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
 6. Kommunen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig i ett brev.
 7. Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 8. Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor.
 9. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen inte i sin granskning kommer fram till att ärendet ska överprövas.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre