Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Henåns centrum

Vi har påbörjat ett planarbete för Henån centrum. Syftet med planarbetet är att öka attraktiviteten i området. En viktig del i arbetet är att skapa en dialog med dig som lever och verkar i Henån.

Flygbild över Henån med en markering av området

Henåns centrum, röd markering anger ungefär det aktuella området. Du kan se aktuellt område i skissen över programområdet.

Relaterad information

En översyn av Henåns centrum har varit aktuellt i olika omgångar sedan 1990-talet. De planer som idag reglerar utvecklingen i centrum är från 1970 och 1980-talet, vilket innebär att de är inaktuella. Viktiga frågor i planarbetet är att förstärka stråk och platser samt stärka kopplingarna till vattnet och omkringliggande bostadsområden, skola och arbetsplatser. Men också hur klimatförändringar så som stigande havsnivåer kan mötas på ett hållbart sätt.

Målet är att möjliggöra en utveckling av samhället för att öka attraktiviteten så att fler vill bo och trivas i Henån.

Planprogram

Arbetet har nu inletts med ett planprogram vilket är den första delen i planprocessen. Syftet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av Henåns centrum och planprogrammet ligger sedan till grund för vidare arbete med en eller flera detaljplaner.

Status planprocess

Planprogram

Gult markerar var i processen arbetet befinner sig.

Medborgardialog

En viktig del i programarbetet är medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att du som lever och verkar i Henån ska få inflytande i utvecklingen av Henån centrum. Vi behöver din hjälp att se vad som är redan är bra och vad som kan utvecklas för ett attraktivt Henån.

Medborgardialog kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet med planprogrammet för Henåns centrum.

Medborgardialogen inleds med möjlighet att bidra med dina idéer och tankar via en digital enkät och karta. Alla idéer kommer att sammanställas och redovisas i samband med framtagandet av planprogrammet.

Arbetet med medborgardialog kommer att fördjupas längre fram under arbetets gång.

Enkät och digital karta

Henån centrum står inför en spännande utveckling. Vi planerar för nya bostäder och verksamheter och ska samtidigt se över torgmiljön, gång- och cykelvägar samt hur stigande havsnivåer och ökade risker för översvämningar ska hanteras.

Arbetet har precis börjat och vi behöver din hjälp att identifiera kvaliteter och behov i Henån. Alla idéer blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbete.

Enkäten och kartan är öppna till den 28 augusti.

Enkät medborgardialog Henån centrum

Genom att svara på enkäten kan du bidra med dina tankar och idéer till planprogrammet för Henåns centrum.

Karta medborgardialog Henåns centrum

Genom kartan kan du bidra med dina tankar och idéer till planprogrammet för Henåns centrum.

  1. För att lämna en idé zoomar du i kartan till önskvärd plats.
  2. Du klickar på ikonen högst upp till höger i kartan och följer instruktionerna i rutan som öppnas.
Återställ
Hjälp oss bli bättre