Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Henåns centrum

Vi har påbörjat ett planarbete för Henån centrum. Syftet med planarbetet är att öka attraktiviteten i området. En viktig del i arbetet är att skapa en dialog med dig som lever och verkar i Henån.

Flygbild över Henån med en markering av området

Henåns centrum, röd markering anger ungefär det aktuella området. Du kan se aktuellt område i skissen över programområdet.

Relaterad information

En översyn av Henåns centrum har varit aktuellt i olika omgångar sedan 1990-talet. De planer som idag reglerar utvecklingen i centrum är från 1970 och 1980-talet, vilket innebär att de är inaktuella. Viktiga frågor i planarbetet är att förstärka stråk och platser samt stärka kopplingarna till vattnet och omkringliggande bostadsområden, skola och arbetsplatser. Men också hur klimatförändringar så som stigande havsnivåer kan mötas på ett hållbart sätt.

Målet är att möjliggöra en utveckling av samhället för att öka attraktiviteten så att fler vill bo och trivas i Henån.

Planprocessen

Arbetet har nu inletts med ett planprogram vilket är den första delen i planprocessen. Syftet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av Henåns centrum. Planprogrammet ligger till grund för det kommande detaljplanearbetet, vilket vi upprättar för att öka samhällets attraktivitet.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer markanvisning att genomföras för bostäder och handel inom någon eller några fastigheter i centrumområdet.

Status planprocess

Planprogram

Gult markerar var i processen arbetet befinner sig.

Medborgardialog

En viktig del i programarbetet är medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att du som lever och verkar i Henån ska få inflytande i utvecklingen av Henån centrum. Vi behöver din hjälp att se vad som är redan är bra och vad som kan utvecklas för ett attraktivt Henån.

Enkät om Henån

Medborgardialogen inleddes med möjlighet att bidra med dina idéer och tankar via en digital enkät och karta.

Synpunkterna och idéerna har sammanställts. 145 personer svarade, deltagarna i enkätundersökningen för Henån hyser starka känslor till havet och närheten till naturen. De är generellt ganska nöjda med den servicen som erbjuds och många gör redan sina inköp i orten men saknar visst kompletterande utbud. Simhall, ett större utbud av caféer och restauranger samt en Strandpromenad står högst på önskelistan. De vill att orten ska utvecklas och förbättras, satsa på bättre kommunikationer samt att bostäder med en större variation ska kunna erbjudas. Fler mötesplatser för kultur och nöjen efterfrågas för alla åldrar.

Relaterad information

Sammanfattning av enkät, 145 personer svarade (antal per svar)

Vad tycker du bäst om i Henån?

Vad tror du skulle locka fler att bo i Henån?

Vilken typ av bostäder tycker du saknas i Henån?

Finns det något utbud du saknar i Henån?

Vad skulle få dig att göra fler av dina inköp i Henån?

Hur vill du att Henåns centrum ska vara om 10 år?

Service (67)

Bättre kommunika-tioner (31)

Lägenheter stora och små (58)

Simhall (32)

Handlar redan i Henån (41)

Strand-promenad (35)

Havet (47)

Fler bostäder (30)

Senior (41)

Restauranger (31)

Större utbud och service (22)

Levande ort (33)

Hamnen (20)

Restauranger (28)

Radhus (26)

Större utbud och service (27)

Klädaffärer (14)

Större utbud och service (30)

Naturen (10)

Service (21)

Student- och ungdoms-boende (23)

Caféer (20)

Billigare priser (9)

Utnyttja läget vid havet (29)

Lekplats (9)

Strand-promenad (15)

Alla sorter (21)

Kultur, nöjen, mötesplatser (18)

Levande centrum (7)

Kultur, nöjen, mötesplatser (14)

Kultur (8)

Simhall (14)

Hyres-lägenheter (18)

Strand-promenad (14)

Barnklädes-affärer (7)

Restauranger (14)

Bibliotek (3)

Utveckla hamnen (14)

Villor (12)

Aktiviteter för barn ungdomar (9)

Bättre kommunik-ationer (4)

 

Cykelbanor (12)

Digital karta

161 personer lämnade sina synpunkter i kartan. Generellt sett så ser de flesta mycket stor potential med Henån som ort. Men att utbudet och att flera platser behöver omarbetas så att det exempelvis inte är parkeringsplatser närmast vattnet. Flera önskar också en mer trafiksäker genomfartsled där gång- och cykelbanor efterfrågas.

Det allra viktigaste är närheten till havet, där många drömmer om en strandpromenad och ökad tillgänglighet. Människorna vill komma nära vattnet.

Relaterad information

Medborgadialogen fördjupas

I steg två kommer vi att träffa de grupper som inte blev lika hörda i dialogen, som till exempel barn och äldre.

Underlag för det fortsatta arbetet

Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som under höst och vår ska tas fram för Henåns centrum. Programförslaget kommer ut på samråd i början av sommaren 2018. Då det kommer finnas möjlighet att diskutera förslaget och lämna skriftliga synpunkter inför vidare detaljplanearbete.

Många av de synpunkter som inkommit är relevanta att inkludera i programarbetet. Men planprocesser tar ofta lång tid så förslagen som inkommit kommer inte genomföras förrän om några år. Andra synpunkter är inte relevanta för planprogrammet för centrum utan kan inkluderas i andra planer som pågår eller ska påbörjas i området kring centrum.

Återställ
Hjälp oss bli bättre