Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Mollösunds hamnområde

Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet med turistverksamheter, service och boende.

Mollösunds hamnområde översiktskarta

Syfte

Syftet med detaljplanläggningen är att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för utveckling av hamnen och delar av områden nordväst om befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling genom tillkomst av bostäder, service och handel. Verksamheter som anknyter till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen.

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till omkringliggande natur och befintlig bebyggelse. Planen ställer höga krav på god gestaltning av nya byggnader i området. Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom kärnområdet, speciellt under turistsäsongen.

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på samråd och är under bearbetning.

Samråd

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Mollösund onsdagen den 18 januari 2017 klockan 18:00 i Änggården. Politiker och tjänstemän från förvaltningsområde samhällsutveckling kommer att vara på plats och presentera samrådshandlingarna samt svara på frågor.

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i sammanfattad form och besvaras i en samrådsredogörelse. Därefter omarbetas planen och ställs ut för granskning för inhämtande av nya synpunkter innan ett slutgiltigt förslag kan antas av kommunfullmäktige.

 

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre