Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Morlanda-Slätthult 1:29 (tillägg)

Planområdet är beläget strax nordost om Ellös.

Översiktskarta över planområdet

Syfte

Syftet med tillägget är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en mer ändamålsenlig byggnation av Slätthults industriområde, samt att sälja mark inom planområdet till intressenter, enligt inkommet bud och intresseanmälan.

Detaljplaneändringen består i huvudsak av att användningsområdet för allmän platsmark, i planens östra del, görs om till kvartersmark samt att högsta nockhöjd för området avsett för handel, hantverk, kontor och industri, i planens nordvästra del, ändras för att möjliggöra uppförande av 2-planshus.

Planförslaget har inte godkänts av hela samrådskretsen och därmed växlas planförfarandet från begränsat standardförfarande till standardförfarande. Samrådsskedet följs därför av ett granskningsskede

Status

Planförslaget är utställt för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18§ (SFS 2010:900) under tiden 10 april 2017 – 1 maj 2017.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 421.8 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre