Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svanesunds centrum

Vi har påbörjat ett planarbete för Svanesunds centrum. Syftet med planarbetet är att öka attraktiviteten i området. En viktig del i arbetet är att skapa en dialog med dig som lever och verkar i Svanesund.

Flygbild över Svanesund

Svanesunds centrum. Du kan se aktuellt område i skissen över programområdet.

Relaterad information

Svanesunds samhälle har under de senaste åren vuxit i snabb takt. Vid slutet av 2015 bodde drygt 2000 personer i Svanesund. Pågående arbete med framtagande av detaljplaner för västra Änghagen med ytterligare bostäder kommer än mer öka behovet av ett välfungerande centrum. Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungsund gör det till ett av Orust strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. Möjligheten för en bro till fastlandet skulle även utgöra en stark motor för samhällsutvecklingen i Svanesund med omnejd.

Viktiga frågor i programarbetet är att se på hur torgmiljön kan förbättras och attraktiva mötesplatser skapas. Möjligheten för ytterligare bostäder och handelslokaler ska utredas. Trafiksituationen på Färjevägen som är huvudled genom Svanesund har länge ansetts problematisk och studie med ett antal åtgärdsförslag har tagits fram.

Planprocessen

Arbetet har nu inletts med ett planprogram vilket är den första delen i planprocessen. Syftet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av Svanesund centrum. Planprogrammet ligger till grund för det kommande detaljplanearbetet, vilket vi upprättar för att öka samhällets attraktivitet.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer markanvisning att genomföras för bostäder och handel inom någon eller några fastigheter i centrumområdet.

Status planprocess

Planprogram

Gult markerar var i processen arbetet befinner sig.

Medborgardialog

En viktig del i programarbetet är medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att du som lever och verkar i Svanesund ska få inflytande i utvecklingen av Svanesund centrum. Vi behöver din hjälp att se vad som är redan är bra och vad som kan utvecklas för ett attraktivt Svanesund.

Medborgardialogen inleddes med möjlighet att bidra med dina idéer och tankar via en digital enkät och karta.

Enkät

Synpunkterna och idéerna har sammanställts. 239 personer svarade, många värdesatte kvalitéer som havet, naturen, lugnet och tryggheten i orten.

De ansåg dock att det saknades service och samhällsfunktioner i orten, där många beskriver hur verksamhet efter verksamhet har stängts ner under de senaste åren. Många ansåg att det behövde byggas varierad bebyggelse för alla plånböcker att locka fler boende till orten. Många var mycket nöjda med den nya skolan men saknade bra lekplatser och platser för ungdomar att vistas på. En simhall står högt upp på önskelistan, samt satsning på kultur och bättre restauranger och caféer.

Den fråga som mest verkar engagera mest är debatten om en broförbindelse till fastlandet. Många är tveklöst för en bro, medan andra vädjar om fler och tätare färjeförbindelser.

Relaterad information

Sammanfattning av enkät, 238 personer svarade (antal per svar)

Vad tycker du bäst om i Svanesund?

Vad tror du skulle locka fler att bo i Svanesund?

Vilken typ av bostäder tycker du saknas i Svanesund?

Finns det något utbud du saknar i Svanesund?

Vad skulle få dig att göra fler av dina inköp i Svanesund?

Hur vill du att Svanesunds centrum ska vara om 10 år?

Havet (104)

Vårdcentral (73)

Lägenheter stora och små (97)

Vårdcentral (97)

Större utbud och service (133)

Levande centrum (97)

Badplats (58)

Service (69)

Radhus (65)

Apotek (92)

Livsmedelsbutik flera alternativ (46)

Större utbud och service (71)

Naturen, djurlivet och miljön (51)

Apotek (57)

Villor (62)

Restauranger gärna vid havet (65)

Billigare priser (19)

Café (35)

Pendlings-möjligheter (45)

Bro (52)

Senior- och äldreboende (47)

Service (60)

Café (17)

Trevligare och tryggare centrum (33)

Skolan (21)

Tandläkare (46)

Student- och ungdoms-boende (41)

Café (55)

Apotek (16)

Restauranger gärna vid havet, Pub (28)

Lugnet (21)

Levande centrum (42)

Alla sorter (36)

Tandläkare (50)

Klädaffär (14)

Grönområden och planteringar (25)

Livsmedels-butik (14)

Bättre kommunik-ationer (32)

Hyres-lägenheter och billigare lägenheter (26)

Systembolag (26)

Restauranger och pub (12)

 

Mötesplatser (22)

Karta

257 personer lämnade sina synpunkter i kartan. Det har varit ett stort engagemang hos de som har svarat och sammanfattningsvis finns det ett driv att vilja utveckla och förbättra Svanesund på många sätt. Bland annat ser många stor utvecklingspotential av centrum där det finns en önskan av ett bredare utbud. Många önskar en trafiksäkrare väg till Färjan, där flera platser längs vägen nämns som otrygga med hög hastighet med begränsade övergångar för fotgängare. Nyttja redan funktionstomma lokaler till seniorboende, butiker, caféer och restauranger.

Det här är en ortsbefolkning som värdesätter naturen och havet mycket högt men som saknar många servicefunktioner som vårdcentral, apotek, ett större utbud samt mötesplatser för kultur och nöjen.

Relaterad information

Medborgadialogen fördjupas

I steg två kommer vi att träffa de grupper som inte blev lika hörda i dialogen, som till exempel barn och äldre.

Underlag för det fortsatta arbetet

Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som under höst och vår ska tas fram för Svanesunds centrum. Programförslaget kommer ut på samråd i början av sommaren 2018. Då det kommer finnas möjlighet att diskutera förslaget och lämna skriftliga synpunkter inför vidare detaljplanearbete.

Många av de synpunkter som inkommit är relevanta att inkludera i programarbetet. Men planprocesser är ofta långa så förslagen som inkommit kommer inte genomföras förrän om några år. Andra synpunkter är inte relevanta för planprogrammet för centrum utan kan inkluderas i andra planer som pågår eller ska påbörjas i området kring centrum

Återställ
Hjälp oss bli bättre