Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svanesunds centrum, Svanesund 2:2 med flera (tillägg)

Planområdet är beläget i Svanesunds centrum.

Översiktskarta

Syfte

Syftet med tillägget är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra uppförandet av sex stycken LSS-gruppbostäder.

Detaljplaneändringen består i att användningsområdet för kvartersmark, centrum (C), ändras till bostäder (B) och vård (D), avsett för gruppbostäder/vård, i första våningsplanet i befintlig byggnad, för del av fastighet Svanesund 3:167, inom gällande detaljplan. Då planförslaget är av mindre betydelse samt då samrådskretsen är väl avgränsad avser kommunen att bedriva planprocessen enligt begränsat planförfarande enligt plan och bygglagen 5 kap 18§, vilket avser en något förenklad planprocess.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har vunnit laga kraft.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 137.3 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre