Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tången 3:4

Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsvägen.

Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsvägen

Planområdet

Bakgrund

Orust kommunfullmäktige beslutade 2014-12-11 att upprätta en detaljplan för ett nytt avloppsreningsverk, ett nytt verksamhetsområde och nya tomter för enbostadshus inom fastigheterna Tången 3:4 respektive Mollösund 5:398. För reningsverket har miljöprövning skett och det finns ett tillstånd från Mark- och Miljödomstolen med förbehållet att detaljplanen ska vinna laga kraft innan man får börja bygga. Det råder efterfrågan på tomter för småskalig industriverksamhet i kommundelen. Den tilltänkta marken är sedan tidigare utpekad i översiktsplanen för industriverksamhet. Efterfrågan finns också på bostäder i Mollösund, vilket detaljplanen syftar till att tillgodose genom kompletterande bostadsbebyggelse öster om länsvägen (väg 744).

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för uppförandet av ett nytt avloppsreningsverk, ett minivärmeverk samt ett verksamhetsområde för småindustri på fastigheten Mollösund 5:398 och del av Tången 3:4, väster om Länsvägen. Planens syfte är vidare att möjliggöra en förtätning av cirka 17 nya tomter för enbostadshus på fastigheten Tången 3:4 och del av Mollösund 5:398, öster om länsvägen. Kompletterande vägstruktur för avloppsreningsverk, verksamhetsområde och bostäder anläggs för att anpassas till den ändrade markanvändningen.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på samråd och är under bearbetning.

Samråd

Programförslaget var ute på samråd fram till november 2015.

Fortsatt handläggning

Under planarbetes gång har en allmän översyn av kommunens VA-försörjningsplan påbörjats med syfte att ta fram en ny strategi för kommunens hantering av avloppsrening med syfte att åstadkomma mer kostnadseffektiva lösningar och därmed kommunalekonomiska fördelar. I nästa skede av planarbetet, vilket påbörjas efter utskottet för samhällsutvecklings beslut om fortsatt handläggning, kommer den nya strategien vara fastlagd och tillräckligt med information rörande omfattning av reningsverk att finnas som underlag för detaljplanens syfte och innehåll. Tidplanen för det fortsatta planarbetet kommer således att koordineras med fullmäktiges antagande av en ny plan för kommunens VA-försörjning, vilket beräknas ske under hösten.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)

IllustrationPDF (pdf, 1.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)


Återställ
Hjälp oss bli bättre