Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Slussen fördjupad översiktsplan (FÖP)

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen, i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till Slussen.


Panorambild Slussen

Utsikt över Slussekilen

Planen redovisar föreslagna områden för utbyggnad av bostäder, verksamheter, småbåtshamn, parkeringar och gång- och cykelstråk. Planen är en fördjupning av d​en kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2009. Den är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid prövning av planbesked och bygglov.

Samråd med myndigheter och allmänhet hölls under 2014. Inkomna yttranden finns redovisade i samrådsredogörelsen, som finns tillgänglig i kommunhuset. I samrådsredogörelsen framgår även vilka ändringar som har gjorts inför utställningen.

Utställning

Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att ställa ut planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planförslaget finns tillgängligt på denna sida och i kommunhusets entré i Henån.

Utställningen pågår från 6 september till 7 november. Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 7 november 2016 via adressen Orust kommun, Förvaltningsområde samhällsutveckling, 473 80 Henån. Det går också bra att maila synpunkter till tekniska.ksk@orust.se.

Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i ett särskilt utlåtande. Därefter kan den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Utställningsmöte

Ett utställningsmöte kommer att hållas den 30 september i Stenshults föreningslokal, med start kl 16:00. Politiker och tjänstemän från förvaltningsområde samhällsutveckling kommer att vara på plats för att presentera planförslaget och svara på frågor.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre