Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimmen, Hermanö, foto.

Pilgrimmen, Hermanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vad säger avloppspolicyn? - Två rör ut

Nu finns det en ny policy för enskilda avlopp som förenklar för dig med egen avloppsanläggning.

Två rör ut

Våren 2017 tog Miljö- och byggnadsnämnden fram en avloppspolicy. I policyn finns nya och tydligare riktlinjer för vad som gäller när du vill installera en egen avloppsanordning.

Syfte med policyn är

  • Visa hur du kan uppfylla kraven som finns för avlopp.
  • Ge samma bedömningsgrunder i alla ärenden.
  • Öka tydligheten.
  • Korta handläggningstiden.
  • Underlätta för dig som söker tillstånd.

När du ska välja vilken avloppsanläggning du vill göra, ska du tänka på att undersöka möjliga alternativ i följande ordning:

  1. Att ansluta till kommunalt nät eller till en gemensam anläggning.
  2. Att ordna en kretsloppslösning, där näringen kan återföras till mark.
  3. Att ordna en lösning som uppfyller hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, till exempel minireningsverk, markbaserad lösning tillsammans med fosforrening.

Vid prövning av din ansökan tar vi hänsyn till den enskilda fastighetens förutsättningar och mottagande vattendrags känslighet.

När du bygger nytt

När du bygger nytt så ställs krav på att separera toalettavloppet från bad-, disk- och tvättvatten genom två olika reningssystem. Detta kan göras med sluten tank eller torrtoalett. Med två rör ut från huset förbereder för en kretslopp där näringen i toalettavloppet kan återföras till marken.

I flera kommuner återförs slam från slutna tankar till åkermark. Vi utreder just nu möjliga system för återföring av näringsämnen från små avlopp till kretsloppet.

Om du inte har vattentoalett idag

Då gäller samma som för nybyggnation, att toalettavloppet ska separeras från resterande avloppsvatten.

Att ändra ett befintligt avlopp med vattentoalett

Vid fastigheter där det redan finns utsläpp från vattentoalett kan även andra lösningar vara möjliga, till exempel minireningsverk eller markbaserad lösning tillsammans med fosforrening. Avloppsanläggningen ska kunna rena avloppet från näringsämnen såsom kväve och fosfor, syreförbrukande ämnen, bakterier och virus, i tillräckligt hög grad.

Krav ställs i samband med bygglovsprövningar eller vid Miljö- och byggnadsförvaltningens kontroll av avlopp.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre