Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Beslut som rör dig själv

Det finns olika sorters beslut och sätt att överklaga beslut.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär att du som privatperson överklagar ett beslut som gäller dig personligen.

Hur: Skriftligt. 

Vem får klaga: Den beslutet angår om det gått personen emot. 

Vart skickas: Adresseras till överprövande instans men ges in till kommunen. Överprövande instans är vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Inom vilken tid: Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet. 

Prövningens omfattning: Beslutets laglighet och lämplighet 

Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Så går förvaltningsbesvär till: Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Hur, när och till vem överklagar jag

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Kommunens rätt att fatta beslut 

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas.

För att ta sig fram till hur ett specifikt kommunalt beslut kan överklagas måste man dock först ha klart för sig att kommunens rätt att fatt beslut i olika frågor grundar sig antingen på det som kallas "den allmänna kommunala kompetensen" i 2 kap. kommunallagen eller på att det i en särskild lag (speciallag) står att beslut i frågor som lagen behandlar skall fattas av kommunen. Krångligt? Vi ska förklara närmare!

Speciallag ger rätt och skyldighet att fatta beslut

I en mängd lagar som behandlar olika frågor finns bestämmelser som säger att det är kommunen som fattar alla eller vissa beslut enligt just den lagen. Genom det utpekandet får kommunen kompetens inom det sakområdet. Sådana bestämmelser finns till exempel i:

  • plan- och bygglagen
  • skollagen
  • miljöbalken
  • socialtjänstlagen

Den allmänna kommunala kompetensen

I 2 kap. kommunallagen framgår att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som anknyter till kommunens område eller dess medlemmar och som inte handhas enbart av staten, annan kommun, landstinget eller någon annan. Kommunen har också rätt att på vissa premisser driva näringsverksamhet och att vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen.

2 kapitlet Kommunallagen.

Vad som är en angelägenhet av allmänt intresse, vad som rör medborgarna och vad som inte åligger annan att göra är en bedömningsfråga som växlar över tiden. Den huvudsakliga vägledningen finns i rättspraxis (tidigare domar).

Till de traditionella områdena hör bland annat:

  • kultur
  • fritid
  • skötsel av grönområden och parker

Två former av överklaganden 

Kommunala beslut överklagas genom det som kallas laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Inledningsvis är det mycket enkelt; alla slutliga beslut som grundar sig på den kommunala kompetensen som ges i kommunallagen och som fattas med stöd av kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning.

Men när det gäller beslut som fattas med stöd av någon speciallag måste man leta efter överklaganderegler i lagtexten. Saknas sådana regler helt överklagas beslutet genom laglighetsprövning.

Står det i lagtexten att överklagande prövas av länsstyrelse eller av förvaltningsrätten, är det förvaltningsbesvär som gäller. Det finns också lagar som innehåller konkreta bestämmelser om huruvida ett beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Ett exempel finns i 13 kapitlet plan- och bygglagen där det i 1 § framgår att vissa angivna beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kapitlet kommunallagen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre