Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bestrida en avgift hos miljö- och byggnadsnämnden

Om en åtgärd inte blir utförd kan du få utbetalda avgifter åter.

Återbetalning

Om de byggnationer lovet eller anmälan avser inte genomförs inom föreskriven tid, ska inbetalade avgifter för åtgärder som inte vidtagits återbetalas. Avgifter för bygglov samt expediering återbetalas inte. Begäran om återbetalning skickas in av sökanden och ska ha inkommit till nämnden inom sex månader från det att lovet har förfallit.

Om Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder för startbesked och utstakning, utan sökandens förskyllan, inte fullföljs i den utsträckning som beslutats, ska slutavräkning ske när slutbeskedet ges.

Om, vid upprättande av slutbesked, slutlig avgift för startbesked eller mätning avviker från inbetalad avgift ska avräkning ske senast när slutbesked ges.

Ränta

Ränta räknas inte på belopp (som återbetalas respektive tilläggsdebiteras) för tid innan betalning ska ske.

För betalning som inte inbetalats inom föreskriven tid räknas dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till den dag då betalning sker.

Överklaga beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Din skrivelse ska ha kommit Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast inom tre veckor från den dag du fått ta del av beslutet.

Om något är oklart kan du vända dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre