Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimmen, Hermanö, foto.

Pilgrimmen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Att överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut

Du överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut hos Länsstyrelsen. Detta kallas förvaltningsbesvär.

Om du inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att överklagan skall vara giltig skall din skrivelse ha kommit Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Miljö- och byggnadsnämnden överklagandet och handlingar i ärendet till Länsstyrelsen.

Följande skall vara med i ett överklagande

  • Skriv vilket beslut du önskar överklaga genom att ange fastighetsbeteckning, beslutsdatum, beslutsparagraf/nummer och ärendets diarienummer. 
  • Beskriv varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. 
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, ska ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt. 

Om något är oklart kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre