Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skola och förskola

Vi arbetar med utveckling och vi rapporterar in nyckeltal till Sveriges kommuner och landsting SKL och SCB för skolverkets räkning. Nationella jämförelser tas fram av Skolverket och SKL. Vi sammanställer jämförelser med närliggande kommuner och gör egna enkäter.

Välja skola

På Skolverkets webbplats Välja skola presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultat. Där kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Relaterad information

Öppna jämförelser

Samtliga nyckeltal från Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser.

Orust är näst Bästa skolkommun i Sverige 2017.

Sveriges bästa skolkommuner

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund utser Sveriges bästa skolkommuner för att visa på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund för rankingen ligger bland annat kriterier som lärartäthet, lärarnas utbildning, lön och elevernas resultat.

Enkäter

Enkäter är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Frågorna berör lust att lära, medinflytande, trivsel och trygghet, samt barn/elevernas utveckling mot målen. I enkäten för skolan ingår också frågor för nationella jämförelser.

Nedan redovisas via länkarna totalresultatet för elevenkäterna inom vår kommunala skola och föräldrarnas syn på vår kommunala förskola.

Läslyftet och matematiklyftet

Tillsammans men kollegor utvecklar lärarna sin undervisning kring språk-, läs- och skrivdidaktik och matematik med stöd av handledare och skolverket för lärare och förskollärare. Båda lyften är uppbyggda på likartat sätt. Tanken är du läser forskning och artiklar, diskuterar planerar tillsammans, prövar i klassrummet och återkopplar till varandra hur utfallet blivit.

Alla grundskolor och huvuddelen av förskolorna har genomgått matematiklyftet. Nu pågår satsningen i grundsärskolan. Två av våra grundskolor har genomfört läslyftet och i två pågår det för närvarande. 

Utvecklingsprojekt

Våra lärare får ensamma eller i samverkan möjlighet att i ett underifrånperspektiv få möjlighet att testa nya metoder för att utveckla verksamheten i syfte att nå ökad kunskap som ett led att nå måluppfyllelse främst inom våra prioriterade målområden lust att lära, normer och värden, barn- och elevers utveckling mot målen, samt medinflytande.

2015 ansöktes det om totalt 31 projekt för 900 000kronor. 15 beviljades för avsatta medel på 200 000 kronor och för 2016 ansökte 27 projekt motsvarande 600 000 kronor och av dessa beviljades 11.

Genomföra projekt under 2015

 • Programmering med appar och robotar
 • Storyline, skapar en berättelse och arbetar kring tillsammans. Praktiskt inriktat.
 • Praktisk matematik, Numicon ett praktisk matematikmaterial som använts främst inom grundsärskolan
 • Pulsträning, att träning ger bättre förmåga att lära sig
 • Ny inskolningsmetod inom förskolan, mindre intryck och färre vuxenkontakter
 • Grey of the Day, mikrolektioner med ledtrådar, kunskap kopplat i ett sammanhang
 • Big 5, arbetar med elevernas olika förmågor
 • Utomhus och äventyrspedagogik
 • Utveckling av kamrat- och självbedömning vid formativ bedömning
 • Ökad måluppfyllelse i matematik genom intensivundervisning
 • Gruppspel med enkla instrument
 • Rörelse i klassrummet, att träning ger bättre förmåga att lära sig

Lärande i det digitala samhället

Mässan, den gemensamma fortbildningsdagen för lärare ”Lärande i det digitala samhället” har nu genomförts tre år i rad. Första gången den genomfördes var 2014 då tillsammans med Tanums kommun. Fokus har varit och är kring digitala verktyg och hur man kan använda dessa i lärandet. Detta med anledning av den 1-1 satsning som pågått och utökats under ett antal år. Nu har alla elever ifrån årskurs 4 ett digitalt verktyg i Orust kommun.

I och med utvecklingsprojekt där lärare själv eller tillsammans med andra lärare får pröva nya metoder blev detta också en del av lärandemässan 2016. Detta för att sprida goda exempel och erfarenheter.

Två kvinnor programmerar

Lärande i det digitala samhället 2016

Återställ
Hjälp oss bli bättre