Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-04-05

Årsredovisning 2015

Kommunens resultat blev minus 47,1 miljoner kronor förra året. Det budgeterade resultatet var plus 9,2 miljoner kronor för 2014.

Relaterad information

Ekonomiskt underskott

Avvikelsen gentemot budget blev därmed minus 56,3 miljoner kronor.

Anledningen till underskottet var bland annat nedskrivning av verksamheten för fjärrvärme som belastade resultatet med 38,4 miljoner kronor och nedskrivning av värdet på industrimark med minus 5,9 miljoner kronor.

Dessutom sattes det av 7,1 miljoner kronor för att återställa deponi (arbeten som ska utföras på återvinningscentralen Månsemyr).

Verksamheten för omsorgs fick ett underskott mot budget på 11,2 miljoner kronor.

Resultatet för verksamhetsområde samhällsutveckling blev minus 9,8 miljoner kronor. Främst berodde det på nedskrivning av värdet på industrimark med 5,9 mkr samt att försäljning av tomtmark inte nådde upp till budgeterad nivå.

Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag blev 6,1 miljoner kronor lägre än beräknat.

Positiva poster i bokslutet fanns också som att kostnader för pris- och lönekompensation blev lägre än beräknat och att staten återbetalade sjukförsäkringsavgifter till kommunen.

Tack vare låg ränta och lägre upplåning än planerat, blev de finansiella kostnaderna 6,2 miljoner kronor lägre än budget. Förra årets investeringar uppgick till 195,1 miljoner kronor.

Investeringar

Bland de större investeringarna kan nämnas nybyggnad av Bagarevägens förskola i Henån, ombyggnader av Varekils- och Ängås skolor, åtgärder i Henåns skola samt vatten- och avloppsledning Henån-Slussen.

Finasiella mål

Endast ett av kommunens finansiella mål uppnåddes under året. Det var målet som handlar om likviditet (kommunens betalningsförmåga på kort sikt). Målen som berör resultat av verksamhetens nettokostnad, soliditet samt självfinansieringsgrad av investeringar uppnåddes inte. Orsaken till att endast ett mål nåddes beror på det negativa resultatet.

Stiftelsen Orustbostäder

Stiftelsen Orustbostäder, som tillsammans med kommunen ingår i koncernen, redovisade ett positivt resultat på 2,2 miljoner kronor. Resultatet för koncernen blev minus 44,9 miljoner kronor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre