Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Budget

Budgetarbetet är en process som pågår hela året. Varje år antar kommunfullmäktige i augusti en budget för nästkommande år och en plan för de två kommande åren därefter. Budgeten anger kommunala mål, ekonomiska ramar, skattesats och förutsättningar för att bedriva verksamhet

Budgetarbetet är en process som pågår hela året. Under de första sex månaderna bestäms en inriktning av budgeten som kommunfullmäktige fattar beslut om i slutet av juni.

Sedan arbetar vi vidare med budgetens förutsättningar och den totala budgeten tar form under hösten.

Det kommande årets budget fastställs normalt i november av kommunfullmäktige. Den innehåller skattesats och de olika anslag som verksamheterna får.

Budgeten innehåller också en plan för ekonomin för en period av tre år, det vill säga ytterligare två år utöver budgetåret.

Uppdragsdokument och detaljbudget

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om budget och flerårsplan, arbetar varje nämnd fram ett uppdragsdokument för planperioden med en detaljbudget för år 1 i denna period.

Arbetet anpassas till de övergripande målen och uppdragen som beslutats av kommunfullmäktige. De övergripande målen ska följas upp av indikatorer. Indikatorer och målvärde för vart och ett av åren i planperioden, tas fram i samband med uppdragsdokumentet och beslutas av nämnderna. Indikatorerna kan brytas ner på fler nivåer om det bedöms som effektivt och lämpligt. Uppdragsdokumenten beslutas av nämnderna i november.


Återställ
Hjälp oss bli bättre