Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i april

Onsdag den 26 april sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från kl.10.20.

Tid och plats

Onsdag den 26 april
Klockan 08:15
Kaprifolgården, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja, från kl.10.20

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 492.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 27 MB)

ProtokollPDF (pdf, 578.5 kB)

Ärenden

 • Förvaltningens information
 • HR-chef informerar om arbetsmiljö
 • Arbetsmiljö- och Personalbokslut 2016
 • Information från GR om Mellankommunal kustzonsplanering
 • Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016
 • Information om hantverksprogrammets verksamhet och ekonomi
 • Lägesrapport om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
 • Svar på motion om införande av demenssköterska och demensteam
 • Svar på motion om bistånd för mat till äldre
 • Redovisning av kostnadsanalys socialtjänsten
 • Svar på motion angående införande av central vikariepool för förvaltningsområde lärande och omsorg
 • Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
 • Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Folkuniversitets Gymnasium i Uddevalla kommun
 • Utökning av förskoleavdelning i Varekil
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust kommun 2017
 • Fiskekommunernas verksamhetsberättelse för 2016 samt beslut om 2016 års överskott
 • Förlängning av nuvarande avtal "Skollinjer på Orust"
 • Stiftelsen Orustbostäder årsredovisning
 • Samordningsförbundet Väst åresredovisning 2016
 • Förklaring över revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2016
 • Framtagande av planprogram och detaljplaner för Henåns centrum samt medel härför
 • Framtagande av planprogram och detaljplaner för Svanesund centrum samt medel härför
 • Antagande av planprogram, beslut om markanvisning samt beslut om upprättande av detaljplan i Västra Änghagen, Svanesund
 • Markanvisning för flerbostadshus i Tuvesvik, Lavön 2:91
 • Markanvisning för del av Henån 1:67 m.fl
 • Markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306
 • Tillägg till arrendeavtal gällande bastu i servicebyggnad för Svanesunds badplats, Föreningen Svanesund
 • Antagande av avfallsplan 2017-2021
 • Antagande av Föreskrift om avfallshantering
 • Rivning av Ängås gamla låg- och mellanstadieskola, Svanesund
 • Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg
 • Antagande av riktlinjer för alkoholtillstånd
 • Svar på medborgarförslag om jämställdhet
 • Antagande av handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018
 • Svar på mmotion om ny inriktning på Hogen industriområde om Science park
 • Medel ill alkohol- och drogfria skolavslutningar
 • Rapport från arbetet med Förenkla helt enkelt
 • Utseende av politiska ansvariga i projektet med Förenkla helt enkelt
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information av Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre