Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i december

Måndag den 18 december 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 18 december
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:40

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 144.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 11.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 567.4 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om västvatten
 • Uppdragsdokument 2018-2020 och detaljbudget 2018 för förvaltningsområde omsorg
 • Information om kommuntal och anvisningar 2018, samt lägesrapport om årets anvisningar och boendesituation
 • Utökning av investeringsram för projekt renovering kök Strandgård
 • Motion om bygglovsbefrielse
 • Antagande av regler för färdtjänst
 • Yttrande i laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbod och brygga på Käringön”.
 • Remissförfrågan om allmänna vattentjänster för fastigheterna på Käringön, Orust kommun
 • Förvärv av aktier i Inera AB
 • Godkännande av investering - Ombyggnad av Gullholmsbadspiren
 • Motion om solinformation
 • Motion om ekonomisk översyn av förvaltningsområde lärande
 • Motion om nivå för god ekonomisk hushållning
 • Godkännande av exploateringsavtal avseende Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens industriområde
 • Antagande av detaljplan för Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens industriområde
 • Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust kommun partistöd 2018
 • Tillfälligt kommunbidrag till ensamkommandes boende Kvartal 3 2017
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskuldighet till Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
 • Ersättning vid friköp genom fastighetsreglering av mark för sjöbodsändamål
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Morlanda-Slätthult 2:30
 • Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön 2:20, Orust kommun
 • Återrapportering om införande av boendeparkeringar i Mollösund
 • Motion om utökad budget för avdelningen för detaljplaner inom förvaltningsområde samhällsutveckling
 • Anmälan av delegerade beslut Anmälan av inkomna skrivelser
 • Återrapportering från arbetet med den politiska organisationen
 • Medel till utredning om Ålgårds framtida utveckling
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre