Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdag den 22 mars 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 13:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 22 mars
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 13:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf)

HandlingarPDF (pdf)

ProtokollPDF (pdf)

Ärendelista

 • Beslut om adjungering
 • Förvaltningens information
 • Information om genomförd kostnadsanalys
 • Delegering att godkänna fjärrvärmeverksamhetens årsrapport
 • Uppdrag att upphandla drift av gästhamn och husbilsparkering i Henån
 • Överlåtelse av exploateringsavtal för Morlanda-Slätthult 2:2 m.fl.
 • Friköp av mark på Käringön
 • Antagande av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
 • Prognosrapport februari 2017
 • Årsredovisning för år 2016
 • Yttrande över slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1, för Sveriges landsbygder- en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
 • Svar på motion om marknadsplan för inflyttning
 • Motion om sänkts hastighet på Färjevägen, Svanesund
 • Yttrande angående naturvårdsverket redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning
 • Inventering av brackvattendammar i Sockesundet.
 • Redovisning av stimulansbidrag Kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg
 • Redovisning av motioner
 • Redovisning av medborgarförslag
 • Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
 • Svar på medborgarförslag om ändring i arvodesbestämmelserna
 • Översyn av kommunens politiska organisation samt svar på motioner i organisationsfrågor
 • Rapporteringsskyldighet beviljade insatser enligt socialtjänstelagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senaste tre månader efter beslut - 4:e kvartalet 2016
 • Redovisning av stimulansbidrag för ökad bemanning
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals komunalförbund
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre