Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i november

Onsdag den 22 november 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 22 november
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 09:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 1 MB)

HandlingarPDF (pdf, 37.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 618.1 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information från Företagarna Orust om soloföretagares betydelse
 • Prognosrapport oktober 2017
 • Uppdragsdokument 2018-2020 och detaljbudget 2018 för kommunstyrelseförvaltningens stab, förvaltningsområde lärande, förvaltningsområde samhällsutveckling, politisk verksamhet, överförmyndarnämnd, revisionen och miljö- och byggnadsnämnden
 • Indexjustering av livsmedelskontrolltaxan, och taxa för tillsyn av receptfria läkemedel med indexändring från 2018
 • Ändrad miljöbalkstaxa genom ändringar i miljötillsynsförordningen samt indexändring för 2018
 • Återrapportering av uppdraget att upphandla drift av gästhamn och husbilsparkering i Henån
 • Yttrande över Statens Energimyndighet och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
 • Antagande av cykelstrategi med tillhörande handlingsplan
 • Antagande av fördjupad översiktsplan för Slussen
 • Antagande av detaljplan för Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens industriområde
 • Godkännande av exploateringsavtal avseende Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundes industriområde
 • Tilldelning av markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306
 • Tilldelning av markanvisning för Henån 1:67 m.fl.
 • Tilldelning av markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91
 • Vårdsamverkan Fyrbodal 2018-2019
 • Förslag om införande av personligt ombud i Orust kommun
 • Motion om att implementera lagen om valfrihet (LOV) på Orust
 • Minskad budgetram för individ- och familjeomsorg
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Regler för kommunalt partistöd
 • Fyllnadsval av ledamot i utskottet för samhällsutveckling
 • Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
 • Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2018 för löneökningar samt övriga justeringar
 • Försäljning av Tvet 3:8 och återförhyrning av förskolelokaler
 • Utveckling av markområde för hamnändamål, Tuvesvik
 • Beslut om upphandling om försäkringar från 2018 samt delegering av beslut om antagande av anbud avseende försäkringar från 2018
 • Motion om tillfällig ändring vad gäller utskottens ersättares ersättningar
 • Motion om sänkning av kommunalskatten
 • Motion om turordning för besvarande av motioner
 • Godkännande av utökad investeringsram för åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 1, samt igångsättningsbesked för projektering av etapp 2
 • Information från Bohusläns Vattenvårdsförbund
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre