Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Torsdag den 26 januari klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 26 januari klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ärenden nummer 2-8

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 129.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 137.3 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Information från planchef om pågående planarbete
 • Information om pågående arbete med VA-plan
 • Remissyttrande över utkast till del 1 av VA-plan
 • Remissyttrande över förslag till avfallsplan
 • Remissyttrande över förslag till renhållningsföreskrifter
 • Begäran om resultatöverföring från 2016 avseende arbete med kulturmiljöplan
 • Information om remissen " Naturvårdsverkets redovisning av åtgärder för minskad nedskräpning"
 • Yttrande över inlaga avseende överklagan av Vänersborgs Tingsrätts dom 2016-06-15, (Mål nr M 84-16), tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Rålanda 2:12
 • Yttrande angående överklagat beslut enligt miljöbalken 2016-11-17, § 250 om prövning av tillstånd för enskilt avlopp, fastigheten Torps-Bro 1:17
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall/ förråd på fastigheten Glimsås 1:160
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ström 1:67
 • Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående överklagande av Länsstyrelsens beslut 2016-09-30, angående positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:182
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:233
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kindslätt 1:3
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Varekilsnäs 1:5
 • Bygglov i efterhand samt utfärdande av slutbesked för nybyggnad av garage och tillbyggnad av uterum på fastigheten Dalby 1:74
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten Huseby 1:95
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kila 1:127
 • Prövning av tidsbegränsat bygglov för utbyggnad av brygga inom fastigheten Henån 1:233
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av bostadshus med altandel på fastigheten Mollösund 5:430
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av kommunhus/förråd samt invändig ändring av kontorslokaler på fastigheten Henån 1:19
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hällevik 1:204
 • Prövning av bygglov för anläggande av återvinningstation på Kåröd 1:112
 • Prövning av bygglov för ändrad användning från vind till utbildningslokal på fastigheten Käringön 1:277
 • Nybyggnad av flerbostadshus och avfallshus på fastigheten Söbben 1:36
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Kurser och konferenser
Återställ
Hjälp oss bli bättre