Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april

Onsdag den 5 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 5 april
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärenden

 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av ledning
 • Framtagande av detaljplan för Henåns centrum samt medel härför
 • Framtagande av detaljplan för Svanesunds centrum samt medel härför
 • Antagande av planprogram, beslut om markanvisning samt beslut om upprättande av detaljplan i Västra Änghagen, Svanesund
 • Markanvisning för flerbostadshus i Tuvesvik, Lavön 1:91
 • Markanvisning för del av Henån 1:67 m.fl.
 • Markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306
 • Information om försäljning av kommunla tomter
 • Tillägg till arrendeavtal gällande bastu i servicebyggnad för Svansunds badplats, Föreningen Svanesund
 • Remiss: Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Antagande av Avfallsplan 2017-2021
 • Antagande av Föreskrift om avfall
 • Genomförd servicemätning inom renhållning och avfallshanteringen
 • Remissyttrande över utkast till del 1 av VA-plan, Orust kommun
 • Rivning av Ängås gamla låg- och mellanstadieskola, Svanesund
 • Statusrapport - Ombyggnad kommunhuset
 • Anmälan om inkomna skrivelser, beslut m.m.
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre