Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i november

Onsdag den 1 november sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 1 november
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärenden

 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Uppdragsdokument för 2018-2020 och detaljbudget för 2018 Förvaltningsområde samhällsutveckling och affärsdrivande verksamhet
 • Återrapportering av uppdraget att upphandla drift av gästhamn och husbilsparkering i Henån
 • Återrapportering av uppdraget att inrätta husbilsparkering
 • Yttrande över remiss av statens Energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft
 • Antagande av cykelstrategi med tillhörande handlingsplan
 • Antagande av fördjupad översiktsplan för Slussen
 • Antagande av detaljplan för Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens industriområde
 • Godkännande av exploateringsavtal avseende Bön 1:8 m.fl. samt del av Lundens industriområde
 • Tilldelning av markanvisning för Henån 1:412 och del av Henån 1:306
 • Tilldelning av markanvisning för Henån 1:67 m.fl.
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Kulturpristagare för 2017
 • Statusrapport - Ombyggnation kommunhuset
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre