Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det heter idag försörjningsstöd, tidigare socialbidrag.

Kontakt och väntetider

Kontakta mottagningsgruppen om du vill ansöka om försörjningsstöd.

Väntetid för nybesök hos en socialsekreterare ligger mellan en och två veckor.

Handläggningen av ansökan om försörjningsstöd kan ta upp till en vecka, efter att du varit på besök och lämnat in alla papper som behövs (se information nedan). Därför är det bra om du hör av dig i så god tid som möjligt.

När kan du få försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett skyddsnät som kan utgå till dig som hamnat i ekonomiska svårigheter och av olika anledningar inte kan försörja dig på annat sätt.

Du har genom biståndet rätt till en skälig levnadsnivå. När du ansöker om bistånd gör vi en utredning av dina ekonomiska förhållanden.

Vi ser vilka möjligheter du har att försörja dig själv, genom inkomster och tillgångar.

Om du är frisk och arbetsför, skall du stå till arbetsmarknadens förfogande och söka arbete. Du kan, under tiden du uppbär försörjningsstöd, hänvisas till att delta i kompetenshöjande åtgärder.

Är du sjuk och därför inte kan arbeta, skall du vara sjukskriven med läkarintyg. Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller arton år eller upp till 21 år, om de fortfarande går på gymnasiet.

Till första besöket

När du ringt mottagningsgruppen och berättat att du vill ansöka om försörjningsstöd, kommer du att få en kallelse till ditt första besök hos oss.

I det brevet kommer du också att få ansökningsblanketter att fylla i, samt en lista över vilka handlingar du behöver ha med dig. Det kan variera något, beroende på vilken situation den som söker befinner sig i, men nedan följer en lista över vilka handlingar som i regel behövs:

  • Legitimation
  • Kontoöversikt och kontoutdrag från samtliga konton de senaste tre månaderna.
  • Inkomstspecifikationer för de inkomster du har haft (exempelvis lönespecifikation, utbetalningsspecifikation för pension, sjukpenning, a-kassa, föräldrapenning och dylikt)
  • Hyresavi samt hyreskontrakt
  • Uppgifter om andra inkomster (exempelvis skatteåterbäring)
  • Uppgifter om kapitaltillgångar som kan säljas till exempel fonder eller aktier
  • Individuell handlingsplan från arbetsförmedlingen eller annat som visar att du står till arbetsmarknadens förfogande
  • Senaste deklarationen från Skatteverket

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstöd utgår enligt riksnormen, som är samma belopp i hela landet. I den ingår normala kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barn- och ungdomsförsäkring, hälsa och hygien, TV-avgift, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon.

Bidrag kan också beviljas till boendekostnader, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkare, medicin, tandvård, fackavgift och kostnader för arbetslöshetskassa, glasögon och kostnader för umgänge med barn.

Finns särskilda skäl, kan bistånd också beviljas till annat. Alla ansökningar prövas individuellt. De kostnader som du har, utöver de som ingår i riksnormen, behöver styrkas med kvitto eller faktura, för att vi skall kunna räkna med dem i beräkningen av försörjningsstödet.

Andra inkomster

Du måste alltid söka alla andra bidrag som du kan ha rätt till, innan du har rätt till försörjningsstöd.

Alla dina inkomster, som du haft under de senaste månaderna, skall redovisas vid ansökan. Detsamma gäller tillgångar, såsom eventuellt sparkapital, fondandelar och liknande. Om du äger en bil, kommer vi att göra en bedömning av ifall du behöver bilen för att till exempel ta dig till ett arbete, eller om du kan sälja den.

Avslag och överklagan

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet du får har du rätt att överklaga och få det överprövat av Förvaltningsrätten. Med avslagsbeslut sänds alltid en besvärshänvisning där det står hur du skriver en överklagan. Vill du ha hjälp med att överklaga ett beslut ber du din socialsekreterare om hjälp.

Återställ
Hjälp oss bli bättre