Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vårdnad, boende, umgänge

Det är Familjerätten som kan ge dig information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barn.

Familjerätten för Stenungsund och Orust är samlokaliserade och familjerättssekreterarna har sitt gemensamma kontor i Stenungsunds kommunhus.

Vårdnad

Vårdnaden för barn kan vara enskild eller gemensam. Att ha vårdnaden om ett barn är ett juridiskt begrepp som innebär att föräldrarna/föräldern har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad. Föräldrarna kan ändra vårdnaden om de är överens att göra detta i ett avtal hos familjerätten. Socialnämnden skall godkänna avtalet om det gynnar barnet.

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna beslutar i frågor som rör barnet och har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillgodoses. Om föräldrarna bor på skilda håll har de ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Gemensam vårdnad behöver inte innebära att barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Enskild vårdnad betyder att en av föräldrarna har vårdnaden och beslutanderätten om barnet. Vårdnadshavaren har en informationsskyldighet om barnet i förhållande till den andra föräldern för att främja ett gott och regelbundet umgänge.

När föräldrarna är ogifta får modern enskild vårdnad vid barnets födelse. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle direkt till skatteverket eller genom ett avtal upprättat på familjerätten.

Boende

Barn kan bo lika mycket (växelvis) hos båda föräldrarna eller i huvudsak hos den ene föräldern och då ha umgänge med den andre föräldern.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar efter en separation/skilsmässa. Om resekostnaderna i samband med umgänget är betydande kan föräldrarna få hjälp med att upprätta ett avtal om fördelning av kostnaderna.

Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet skall bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern skall utformas. Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå detta mål har man åstadkommit något mycket viktigt för sina barn. Om föräldrarna så önskar kan samarbetssamtalen leda till juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Samarbetssamtal kan komma till stånd på två olika sätt:
Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört för samarbetssamtal. Frivilliga samarbetssamtal dokumenteras inte.
Domstol kan i samband med familjerättslig tvist besluta om samarbetssamtal. Efter att samtalen avslutats redovisar familjerättssekreteraren resultatet av samtalen till tingsrätten.

Utredning

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn och om den ene föräldern stämmer den andre inför domstol, kan domstolen begära en utredning från familjerätten. Den utredningen syftar till att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Några viktiga saker att känna till

  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar.
  • Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren, har även den andre föräldern rätt att ta del av.
  • Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal.
  • Utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens. De får då själva meddela tingsrätten detta.

Avtal

Ett juridiskt bindande avtal kan tecknas av föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge för barn efter separation. Avtalet skall godkännas av socialnämnden i barnets hemkommun.

Avtalet skall gynna barnet. Det godkänns efter prövning av familjerättssocionom. I underlaget för bedömning ingår personbevis på föräldrar och barn samt socialregisterkontroll och vid behov polisregisterkontroll. Att avtalet är juridiskt bindande innebär att vid ansökan från en förälder kan länsrätten förordna om verkställighet av innehållet i avtalet.

Barnets försörjning - underhållsstöd

Försäkringskassan lämnar information om underhållsstöd och utjämningsbidrag.

Namnbyte

Ansökan om namnbyte görs hos skatteverket där barnet är folkbokfört. Yttrande begärt av tingsrätten när föräldrarna är oeniga besvaras av familjerätten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre