Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-29

Nu händer det grejer i Henån

Det kanske inte syns så mycket på ytan men under jobbas det på för fullt. Just nu och de närmaste åren planerar vi för ett nytt attraktivt centrum med stark koppling till havet. Vi planerar även för många nya bostäder, ny och säkrare trafikinfrastruktur samt översvämningssäkring av samhället.

Ta en stund för Svanesund

Medborgardialog om Henåns centrum

Du kanske kommer ihåg affischerna för Kom igång i Henån som satt uppe under sommaren?

Under sommaren fanns en enkät och möjlighet att lämna synpunkter i en karta på vår hemsida. Sammanställningen av de idéer och förslag som kom in under sommaren är precis klar.

I steg två kommer vi att träffa de grupper som inte blev lika hörda i dialogen, som till exempel barn och äldre. Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som under närmaste halvåret ska tas fram för Henåns centrum.

Planprocessen för utveckling av Henån centrum

Centrumområdet består i dagsläget av flertalet dåligt utnyttjade ytor och det saknas bra kopplingar till havet. Genom att utveckla torgmiljöer med utökad handel, restaurang, café och service i havsnäralägen ökar samhällets attraktivitet. Möjligheten till att samtidigt utveckla området med bostäder och verksamheter ska också utredas tillsammans med en översyn av gångstråk och parkeringsmöjligheter.

Planprogrammet som är en första del i planprocessen syftar till att utreda förutsättningarna för en utveckling av Henåns centrum. Planprogrammet ligger till grund för en kommande detaljplan som ger möjlighet till ovanstående utveckling.

Översvämningssäkra Henån

Projektet med att översvämningssäkra Henån pågår parallellt med programarbetet. Genomförandet kommer delas upp i flera olika etapper. Projekteringen för etapp 1 är klar, genomförandet förväntas påbörjas hösten 2018. Utformningen för resterande etapper ska utredas i programarbetet och detaljplanearbetet.

Flera andra planarbeten i Henån

Parallellt med planprocessen för Henån centrum så pågår även flera andra planarbeten.

I ett område längs med ån, mittemot kommunhuset och ner mot Kaprifolgården utreds förutsättningarna för ett 40-tal nya bostäder samt förbättring av parkeringsmöjligheterna. I en detaljplan planeras för cirka 200 nya bostäder i Dalby och på Ängsberget. I det befintliga flerbostadshusområdet på Närvrekärr planeras för ytterligare cirka 50 lägenheter. I området vid Lundens industriområde är en detaljplan nu färdigställd som möjliggör för 12 nya industritomter samt cirka 70 nya bostäder.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre