Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-08

Renat i tankarna....

Kommunens tre större reningsverk i Ellös, Svanesund och Tuvesvik har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen.

Ellös avloppsreningsverk, sett från ovan

Ellös avloppsreningsverk

I mitten av maj gjorde länsmiljöingenjör Cecilia Niklasson Wrande tillsynsbesök på våra tre större reningsverk. Vi har totalt sju stycken avloppsreningsverk i kommunen och av dessa är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet på de tre större och kommunens miljöavdelning på den fyra mindre avloppsreningsverken.

Personalen på reningsverken får bara lovord av Cecilia efter besöket: - Vilket fantastiskt resultat som ni lyckades åstadkomma på Ellös avloppsreningsverk under förra året! Halterna av fosfor och BOD* i utgående vatten var mycket låga, trots låg andel ovidkommande vatten och att inga bräddningar** skett vid verket.

Cecilia fortsätter med: - Jag gjorde en snabb jämförelse mellan de ca 40 avloppsreningsverken som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för och för utgående halt av fosfor var Ellös avloppsreningsverk allra bäst! Svanesunds reningsverk kom på 7:e plats och Tuvesviks reningsverk på plats 16.

*Biochemical Oxygen Demand (förkortat BOD; på svenska ungefär "biokemisk syreförbrukning") är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten. BOD är en kemisk analys för att avgöra hur snabbt organismer förbrukar syrgas i en given mängd vatten.

**Bräddning - utsläpp av avloppsvatten beroende på hydraulisk överbelastning.

Utdrag ur Naturvårdsverkets skrift Rening av avloppsvatten i Sverige

"Avloppsreningsverkens historia

År 1940 fanns det endast 15 reningsverk i landet och år 1955 hade antalet ökat till det dubbla. 1960-talet blev en vändpunkt. Under 1960-talet fick övergödning av vatten stor uppmärksamhet i Sverige. Många sjöar och vattendrag kring större tätorter var då sedan decennier påverkade av utsläpp från avlopp. Sjöar växte igen och alger drev in mot stränder som tidigare varit fina badplatser. Vattnen var övergödda.

Mellan 1971 och 1979 satsade staten omkring 1,5 miljard kronor (motsvarande ca 5,5 miljarder kronor i 2016 års penningvärde) för utbyggnad av kommunala avloppsreningsverk. I början av 1970-talet fick även vissa industrier statliga bidrag till miljövårdande åtgärder som till stor del användes att förbättra reningen av avloppsvatten. Industrier med egna avlopp har därefter gjort stora insatser för att minska sina utsläpp.

De omfattande insatserna under främst 1970-talet ledde till att sjöarna och vattendragen blev märkbart renare på bara några få år. Badplatser öppnades på nytt och fisken kom tillbaka.

Idag är så gott som alla hushåll i tätorterna anslutna till kommunala avloppsreningsverk och drygt 96 procent av tätorternas avloppsvatten genomgår både biologisk och kemisk rening. Många större inustrier, gruvor och flygplatser har egen avloppsvattenrening. Det finns öven cirka 700 000 hushåll i Sverige med enskild avlopp."

Återställ
Hjälp oss bli bättre