Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-06-30

Två rör ut

Nu finns det en ny policy för enskilda avlopp som förenklar hanteringen för dig med egen avloppsanläggning.

Under våren 2017 har miljö- och byggnadsnämnden tagit fram en ny policy för bedömning och handläggning av fastigheter med egna avloppsanläggningar.

Syfte med policyn är

  • Visa hur kraven som finns för att skydda människors hälsa och miljön uppfylls.
  • Ge en rättssäker handläggning, med likartade bedömningsgrunder i alla ärenden.
  • Öka tydligheten mot fastighetsägarna.
  • Skapa tydligare rutiner som ger en snabbare handläggning.
  • Underlätta för kommuninvånarna att veta vad som gäller.

Hur påverkas du

I policyn finns nya och tydligare riktlinjer för vad som gäller när du vill installera en egen avloppsanläggning. I första hand ska avloppsvattnet tas om hand i en kretsloppslösning, där näringen återförs till marken.

Vid prövning av din ansökan tar vi hänsyn till den enskilda fastighetens förutsättningar och mottagande vattendrags känslighet.

När du bygger nytt avlopp

Vid nybyggnation eller på en fastighet där det inte redan finns vattentoalett tillåts i de flesta fall endast avloppsanordningar utan lokalt utsläpp från toalett.

Det innebär att när du bygger nytt ska du separera toalettavloppet från bad-, disk- och tvättvatten genom två olika ledningssystem. När du har två rör ut är det möjligt att välja en kretsloppsanpassad reningsmetod där näringen i toalettavloppet kan återföras till marken.

När du ändrar ett befintligt avlopp

Vid fastigheter där det redan idag finns vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten kan även andra lösningar vara möjliga. Anläggningen ska kunna rena avloppet från näringsämnen (närsalter såsom kväve och fosfor), syreförbrukande ämnen, bakterier och virus, i tillräckligt hög grad. Krav ställs på anläggningar med bristfällig rening bland annat i samband med bygglovsprövningar eller vid miljö- och byggnadsförvaltningens tillsyn.

Varför behövs det en policy

På Orust finns det ca 6500 enskilda avlopp. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att avloppsanläggningen fungerar och att reningen är tillräckligt bra. Miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsyn och kan ställa krav på åtgärder.

Ett orenat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten, dricksvatten och ytvatten. Bristfälligt fungerande avloppsanordningar kan sprida smittämnen till sjöar och vattendrag där människor och djur badar eller vistas. En annan stor risk med utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten är övergödning.

Ett sätt att visa hur havs- och vattenområden mår är att klassa den ekologiska statusen. Det gör man genom att titta på hur förekomsten av näringsämnen och miljögifter påverkar vattenkvaliteten och olika växt- och djurarter.

Länsstyrelsen har klassat den ekologiska statusen i hav, sjöar och vattendrag runt och i Orust som måttlig till otillfredsställande. Orust vattenområden är tydligt påverkade av övergödning från bland annat utsläpp av enskilda avlopp.

Regeringen har beslutat att landets vatten skall kunna klassas med god ekologisk status år 2027. Den ekologiska statusen får inte heller tillfälligt försämras under tiden. Riktlinjerna i policyn för enskilda avlopp ger kommunen möjlighet att uppnå dessa krav.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre