Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-24

Vi är många som ska samsas om havet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat medel för havsplanering till Orust och Tjörns kommuner.

Varje kommun ansvarar för den fysiska planeringen av land men också av havet ut till den ekonomiska zonen. Kommunernas fysiska planering och dialog med medborgare och berörda är grunden för Sveriges tillämpning av integrerad kustzonsplanering.

Vi använder oss av havets tjänster och tillgångar samtidigt som vi måste se till att bevara dem för framtiden. En viktig del för Orust och Tjörn är att delta i planeringsprocessen för Västerhavsplanen, som är en del av den nationella havsplaneringen. I det arbetet kommer kommunerna bidra med en samlad bild av det havsområde där statlig och kommunal planering överlappar.

Orust och Tjörn deltar i ett KOMPIS-projekt

Tjörn och Orust deltar i ett större KOMPIS-projekt under ledning av GR, Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet med det nu beviljade kompletterande projektet är att ta fram ett program enligt plan- och bygglagen, ett tillägg till översiktsplanen (TÖP) för kust- och havsområdet. Kommunerna har flera likartade förutsättningar och gemensamma angelägenheter i angränsande vattenområden. De beviljade medlen utgör 75 % av projektets kostnader. Bidraget på 750 000 kronor gäller för arbete utfört under 2017.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre