Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-09-26

Delårsrapport augusti 2016

I kommunens senaste ekonomirapport, delårsrapporten till och med sista augusti, beskrivs bland annat det ekonomiska resultatet till och med augusti, vilket uppgår till ett positivt resultat på 35,3 miljoner kronor. Resultatet till och med augusti är både bättre än det budgeterade resultatet (12 mkr) och föregående års resultat för samma period (12 mkr).

Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av en säsongsvarierande post avseende semesterlöneskuld. Om man bortser från denna post uppgår budgetavvikelsen till cirka +10 miljoner kronor istället. Trots att förvaltningsområde omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på -17,3 miljoner kronor, kompenseras detta av positiva budgetavvikelser inom övriga verksamheter och finansiella poster.

I delårsrapporten redovisas också en ekonomisk helårsprognos för kommunen och dess verksamheter. Bedömningen är att kommunen kommer att redovisa ett positivt resultat på 3,1 miljoner kronor vid årets slut. Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på +11,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på -8,5 miljoner kronor beror framförallt på att förvaltningsområde omsorg bedömer att man kommer att redovisa en negativ budgetavvikelse om -19 miljoner kronor samt att skatteintäkterna beräknas bli lägre än budget. Avvikelsen avseende omsorg beror främst på högre kostnader för placeringar av unga men även för högre kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst, särskilda boenden och personlig assistans. Omsorgens befarade underskott kompenseras av att flera andra förvaltningsområden prognostiserar positiva budgetavvikelser vid årets slut.

Investeringsprognosen för året uppgår till 152,6 miljoner kronor. Det ryms inom den budgeterade nivån på 207,1 miljoner kronor. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas nybyggnation av Bagarevägens förskola, renovering och ombyggnader av Ängås och Henåns skola, vattenledning Henån-Slussen samt vatten- och avloppssanering i Kungsviken.

Onsdagen den 28 september behandlar kommunstyrelsen delårsrapporten. Kommunstyrelsen kommer att få information om de åtgärder som förvaltningsledningen vidtar med anledning av omsorgens prognostiserade underskott.

För att lindra årets budgetavvikelse införs tillfälliga stoppåtgärder inom omsorgen. Övriga förvaltningsområden uppmanas till generell återhållsamhet.

Exempel på åtgärder som redan är igång inom omsorgen:

  • Översyn av administrativt stöd
  • Ekonomisk uppföljning månadsvis
  • Genomgång av befintliga placeringar inom individ och familjeomsorgen (IFO)
  • Förändrad delegeringsordning avseende beslut om placeringar inom IFO

Kommunstyrelsen ska få ta ställning till följande handlingsplan som ska resultera i att omsorgen får en budget i balans:

  • Fördjupad nyckeltalsanalys visar vilka verksamheter inom omsorgen som har högre kostnader än liknande kommuner samt vad vi kan göra åt det
  • Resursfördelningsmodell
  • Rekryteringsstöd
  • Samordna fordonsparken i kommunen för effektivare nyttjandegrad
  • Riktlinjer/vägledning för biståndsbedömning
  • Ekonomi- och processledarstöd
Återställ
Hjälp oss bli bättre