Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-04-23

Granskningen av byggprocessen för Henåns nya skola, vitboken

På kommunstyrelsens sammanträde den 22 april presenterade Mårtenson och Håkanson Byggrådgivare AB den utredning de gjort om hur processen har varit i ärendet om Henåns nya skola.

Vitbokens omslag, Rapport granskning av Henåns skola - byggprocessen

Vitboken om Henåns skola är ett uppdrag som kommit från en motion. Uppdraget var att göra en granskning av hela byggprocessen kring Henåns skola för att dra lärdom för framtiden. Företaget har gått igenom hur Henåns nya skola projekterades, planerades och genomfördes.

Utredaren har gått igenom handlingar, projektprotokoll, utredningar och intervjuat personer som varit involverade i projektet. Utredningen har även tittat på underlag som fanns då den gamla skolan revs.

Utredaren har också gått igenom det tekniska utförandet som yttertak, marknivåer, fogar, naturlig ventilation med mera. De tekniska delarna är frågor som finns med i det åtgärdsprogram som har startat.

Det är främst tre områden som lyfts fram i rapporten.

Formen för entreprenaden

Valet av form för entreprenaden blev enligt utredaren ett problem. Projektet genomfördes som en utförandeentreprenad, i dagligt tal benämnd generalentreprenad. Dessutom skulle projektet utföras med partnering och samverkan för ökat samarbete och öppenhet. Valet av naturlig ventilation skapade även problem i projektet. Det är väldigt få som har tillräcklig kompetens i Sverige av den tekniken.

Organisation

Från kommunens sida sattes inte tillräckliga resurser in för att kunna hantera alla delar. Entreprenörerna hade betydligt flera personer involverade för att bemanna viktiga positioner medan det från kommunens sida i princip sköttes av en tjänsteman. Därmed kom det att bli brister i olika uppgifter som exempelvis styrning. 

Samverkan i projektet

Det blev snabbt ett dåligt samarbetsklimat i projektet. Utredaren konstaterar att de grundläggande ord som skrevs in i partneringdeklarationen som samarbete och gemenskap kom helt bort i takt med att irritation och osämja växte. Hur mycket detta påverkade resultatet kan dock utredaren inte värdera.

Några av utredaren rekommendationer

Utredaren lämnar några förslag för hur projekt i framtiden ska kunna genomföras på bättre sätt. Det handlar exempelvis om

  • Att kommunens organisation i projekt är tillräckligt bemannad och har tillräckliga resurser av sakkunniga
  • Att det sätts realistiska tidplaner
  • Att noggrann bedömning görs av vilka former av entreprenader som används
  • Att upprätta lägsta godtagbara kvalitetskrav och att dessa hålls med så få undantag som möjligt
  • Att rutiner finns för kontrollmätning av fukthalter innan inbyggnad sker 

Uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott

Efter att kommunstyrelsen fick utredningen/vitboken presenterad, beslöt kommunstyrelsen att uppdra till dess arbetsutskott att ytterligare gå igenom utredningen samt att överlämna utredningen/vitboken till kommunfullmäktige.

Beslutsprocessen

En intern kommunal utredning av beslutsprocessen har också gjorts. Analysen visar att de beslut som varit behövliga har tagits och i stort sett på rätt nivå.

Några avvikelser från det helt rätta, har förekommit. Fyra beslut fattades av fel organ, två finansieringsbeslut saknades eller kom inte i rätt tid, ett delegerat beslut anmäldes inte till kommunstyrelsen och dokumenterat beslut saknas i två fall. I dessa båda senare fall finns besluten tagna, dock då utan rätt dokumentation.

Analysen av besluten som är gjord omfattar 80 beslut i beslutsärenden, med början innan nybygget beslutades och till och med 2014. Omständigheterna kring dessa ovan relaterade beslut och det faktum att det strängt taget, varit missar av mindre allvarlig art gör att hanteringen av besluten måste få godkänt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre