Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-03-29

Träffpunkt Orust 2016-03-16

Årets första Träffpunkt, som kommunfullmäktiges presidium inbjudit allmänheten till, hölls i matsalen i Ängås skola.

Detta var ett allmänt Träffpunktsmöte, där allmänheten var inbjudna för att lämna sin synpunkter på hur politikerna kan förbättra vår ö.

Ett tjugotal Orustbor hade hörsammat inbjudan och kommit till kvällens möte. Förslag kom genast på att man borde annonsera bredare för att få fler kommuninvånare att komma. Från de politiska partierna fanns det representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Folkviljan, Centerpartiet samt Liberalerna.

Fullmäktiges ordförande Bengt Torstensson hälsade de närvarande välkomna. Eftersom det var årets första träff började mötet med att kommunchef Jan Eriksson berättade om vad som hänt med de synpunkter och frågor som framförts under förra året och som ännu var obesvarade.

Äldrefrågor

Synpunkt/Fråga: Ny vårdcentral. Vad händer?

Kommunchefen redogjorde för att en ny vårdcentral planeras i Henån. Men påpekade samtidigt att vårdcentraler inte är ett kommunalt ansvar, utan det är Västra Götalands Regionen som bestämmer över detta. Och av den efterföljande debatten framkom det att Svanesunds vårdcentral snart kommer att stängas. Samt att kommunen försöker påverka Regionen i dessa frågor i Folkhälsorådet där det finns representanter både från kommunen och från Regionen.

Synpunkt/Fråga: Kan äldre få äta i skolans matsalar?

Svaret är att för nuvarande är det inte möjligt.

Synpunkt/Fråga: Gratis bussresor för pensionärer

Det har kommit in ett medborgarförslag med förslag om gratis bussresor för pensionärer. Så utredning pågår och kommer därefter upp till fullmäktige. Idag finns Närbussen.

Synpunkt/Fråga: Kommunen borde undersöka andra alternativ för att bygga äldreboende eftersom kommunens möjligheter att investera är begränsade

Nya Kaprifol i Henån kommer att bli ett boende för demenssjuka och även ett nytt LSS-boende i Svanesund kommer att byggas av annan än kommunen. Men kommunen kommer att stå för driften.

Unga

Synpunkt/Fråga: En fritidsgård för motorungdom och många andra förslag till förbättringar för ungdomars fritidsutbud önskades vid höstens Träffpunktsmöte med ungdomar

Frågan är under utredning och kommer att redovisas för politiken.

Kommunen som organisation

Synpunkt/Fråga: Dokumentationen och besluten måste bli bättre så att det går att följa beslut. Tydligare handlingar i tid om vad som sker.

Idag kan man genom kommunens hemsida följa ärenden från början till beslut genom kallelser, handlingar och protokoll. Tjänsteskrivelser och beslutsunderlag kan i vissa fall bli tydligare vilket man arbetar med på flera sätt. T.ex. tydliga mallar och instruktioner samt utbildningar för handläggare i hur man skriver på ett enklare sätt.

Synpunkt/Fråga: Direktdemokrati? Kan man tänka sig att fler frågor avgörs direkt av medborgarna?

Kommunen är med i ett projekt tillsammans med många andra kommuner som leds av SKL (Sveriges kommuner och Landsting). Det handlar om att utveckla medborgardialogen och hur den kan integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling. Det handlar bland annat om att ta fram principer för kommunen om hur medborgardialog ska användas.

Teknik, trafik och miljö

Synpunkt/Fråga: Det behövs offentliga toaletter som är öppna året om

Frågan har utretts men det saknas pengar. Försök ska göras att få föreningar att kunna ta på sig uppdraget. Frågan finns med i budgetarbetet för 2017.

Synpunkt/Fråga: Städning behövs på hela ön och inte minst av våra stränder. Det borde även finnas papperskorgar för vanligt skräp men även för "hundpåsar".

Att hålla rent på allmän mark ligger på samhälls- och vägföreningarna, eftersom kommunen inte har någon parkförvaltning. Men frågan om inrättande av en parkförvaltning som bland annat skulle sköta städningen är uppe till diskussion och finns med i förslaget till Bostadsförsörjningsprogrammet, som just nu är ute på remiss.

Synpunkt/Fråga: Vägen mellan Hälleviksstrand och Solid är dålig

(en fråga som varit uppe på många Träffpunktsmöten).

Vägen lagades senast våren 2015. Just nu finns ett antal mindre "potthål" . Hålls under uppsikt för eventuell åtgärd även denna vår.

Synpunkt/Fråga: Företagarna önskar att Månsemyr öppnar klockan 7

Tiderna har ändrats och Månsemyr öppnar idag klockan 7:15. Övrigt information om öppettider finns på kommunens hemsida.

Följade ämnen diskuterades vid de olika borden

Efter kommunchefens redovisning av vad som skett med de synpunkter och förslag som lämnats på Träffpunktsmötena förra året satt sig de närvarande i smågrupper.

Städfrågan

Städfrågan kom upp igen och varför samhälls- och vägföreningar måste betala för att bli av med det skräp dom samlat in. Och när kommer det att röjas upp runt skolan i Svanesund efter ombyggnaden? Gamla skolan som delvis används som boende för ensamkommande flyktingbarn behöver en uppfräschning. Fönster är sönderslagna och har ersatts av träskivor.

Det saknas toaletter för "båtfolket".

Planfrågor

Pendelparkeringen i Svanesund. Vad händer med den? Ordförande för samhällsutskottet Lars Larsson meddelade att en trafikingenjör anställts för att bland annat titta på detta och att kommunen inlett en dialog med invånarna i Svanesund för att lyfta trafiksäkerhetsfrågor kring Färjevägen.

Samhällsutskottet försöker också att prioritera lite större planer och inte lägga tid och pengar på så kallade " frimärksplaner". Kommunen arbetar med en cykelplan som kommer att presenteras under året.

Bostadsstiftelsens vice ordförande Claes Nordevik redogjorde för stiftelsens byggplaner.

När händer det något med vägen Varekil Svanesund?

Det politiska arbetet

Borde bli ett bättre samarbete inom politiken. Alla partier borde delta i alla beslut.

Samtalstonen i fullmäktige togs upp. Den behöver förbättras. Varje parti måste hålla rent här. Ordförande Bengt Torstensson redogjorde för de diskussion man haft i fullmäktiges presidium och som mynnat ut i att alla partier vid sina möten ska utse en "Förtrycksobservatör" vars uppgift är att säga ifrån när tonen urartar.

Vårdcentral

Vem har ansvaret för att det finns vårdcentraler i kommunen? Och att kvalitén är god. Capio har till exempel inte genomfört dom läkemedelsgenomgångar som dom är skyldiga att göra.

Förskoleplatser

Ordförande för lärandet Kristina Svensson svarade att man kommer att öppna ytterligare en förskoleavdelning i Svanesund.

Övriga synpunkter

Fler ställen att ladda kortet för att åka med Västtrafik. Finns till exempel ingen möjlighet att göra det i Varekil.

Det är viktigt att de föreningar som driver simskola verkligen får täckning för sina kostnader.

Bemanning inom äldreomsorgen och problemet med att till exempel undersköterskor måste byta kommun för att få upp lönen.

Vid pennan

Solweig Lewin
2:e vice ordförande i fullmäktige

Relaterad information

Träffpunkt Ängås skola

Återställ
Hjälp oss bli bättre