Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-12-21

Matematiklyftet i förskolan

I en unik satsning läser alla våra förskollärare Matematiklyftet i förskolan, en fortbildning för den som arbetar i förskolan.

7 glada kvinnor

Den 2 december var träffade ombuden sin handledare Mari på Tvets förskola

En gång i månaden träffar Marie Örgren, som är handledare för mattelyftet och matematikutvecklare för Orust kommun, två ombud från varje förskola.

- Jag träffar två ombud från varje förskola den första tisdagen i varje månad för att förbereda deras träffar berättar Marie. Vid starten förra sommaren hade jag en uppstart på de olika förskolorna, med en presentation av vad det innebär och vilka förväntningar som fanns.

Förskolorna startade vid olika tidpunkter och de flesta gör Matematiklyftet på cirka tre terminer. Mellan träffarna jobbar ombuden med sitt uppdrag tillsamman med sina kollegor på respektive förskola.

- Det om är roligast med matematiklyftet är att våra dagliga samtal handlar om det pedagogiska arbetet på ett helt annat sätt menar våra förskollärare. Det är fascinerande att matte är en central del av det dagliga livet och inte alls så abstrakt som den som tycker matte är svårt kan uppleva det.

- Att uppleva matte som svårt kan vara ett hinder, den här satsningens tanke är att våra barn kan uppleva matte som mycket roligare menar Marie. Det förenklar inlärningen senare i livet.

I januari 2016 är det kursavslut för den första gruppen av våra förskollärare som under tre terminen tagit del av aktuell forskning, planerat och genomfört alla steg i den nationella satsningen. Till stor del har våra förskolechefer avsatt tid för utbildningen men den har även till viss del har tagit fritiden i anspråk.

Fakta om Matematiklyftet

Fortbildningen är den största satsning som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Matematiklyftet är baserad på kollegialt lärande, som bygger på utveckla sin pedagogik tillsammans och att arbeta in en rutin av att lära av och med varandra. Det handlar om att planera aktiviteter, formulera problem och att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Det är ett långsiktigt och systematiskt samarbete och en stor framgångsfaktor är handledaren som leder och fortbildningen.

Skolverket har ett fortbildningsstöd som utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Huvudsyftet med fortbildningen är att alla som arbetar på förskolan ska få en fördjupad förståelse för vad matematiska aktiviteter kan vara så att de på ett medvetet sätt kan planera, iscensätta och följa upp verksamhet i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter. Fortbildningsstödet tar hänsyn till aktuell och relevant forskning och beprövad erfarenhet och organiserat i en så kallad modul.

Modulen består av tolv delar som arbetslaget arbetar med.

Matematiska aktiviteter

 • Leka
 • Förklara
 • Dokumentera och fördjupa
 • Strukturera rummet
 • Lokalisera
 • Designa
 • Dokumentera och följ upp
 • Kvantifiera
 • Mäta
 • Räkna
 • Dokumentera och utveckla

Varje del är indelad i fyra moment: individuell förberedelse, kollegialt arbete, genomförande av aktivitet samt gemensam uppföljning och reflektion. Innehållet i momenten är till exempel texter, kortare filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter. Den totala tiden för att kollegialt arbeta sig igenom hela modulen är minst 45 timmar, plus tid för genomförande av aktiviteter inom ramen för den ordinarie verksamheten. Deltagarna ska också planera en aktivitet som ska genomföras i egna barngruppen. Tillsammans utbyter man erfarenheter om vad som gick bra och vad som kan förbättras.

Återställ
Hjälp oss bli bättre