Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Dispens för avfall, latrin och slam

Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd. Det är Miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om dispenser.

Taxor för prövning av dispenser hittar du i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Uppehåll

Uppehåll från den obligatoriska avfallshämtning och slamtömning kan ges.

Intyg krävs

Det krävs ett skriftligt intyg från fastighetsägaren.

  • Fastighetsägaren intygar att en åretruntfastighet inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av sex månader.
  • För fritidshus gäller motsvarande för en sammanhängande tid av 12 månader.

Intyget ska lämnas in senast fyra veckor innan det tänkta uppehållet.

Latrin

Befrielse från latrinhämtning ges efter anmälan, om Socialstyrelsens anvisning om latrinkompostering efterföljs.

Undantag

Hus anpassade för boende året runt som ligger i områden med detaljplan, öarna Käringön, Gullholmen och Härmanö samt fritidshus i områden med detaljplan och inom samlad tätbebyggelse i den omfattning som Miljö- och byggnadsnämnden närmare beslutar.

Slam

Jordbruksfastigheter och ensligt liggande fastigheter kan efter Miljö- och byggnadsnämndens prövning få tillstånd till egen tömning av slamavskiljare och kompostering av slam på fastigheten.

Förutsättning

Slamavskiljaren ska ha ett utförande och funktion enligt SIS-norm SS 82 56 20 samt efterföljande godkänt reningssteg. Godkänd kompost ska anordnas enligt Socialstyrelsens anvisningar för latrinkompostering.

Särskilda skäl

Om särskilda skäl finns kan Miljö- och byggnadsnämnden efter ansökan från fastighetsinnehavaren ge förlängning av hämtningsintervallen till en gång vartannat år.

Återställ
Hjälp oss bli bättre