Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Dispens för sopor, latrin och slam

Det är Miljö- och byggnadsförvaltningen som beslutar om dispenser.

Taxa för prövning av dispens

Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd. Taxor för prövning av dispenser hittar du i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Nedan följer vissa förutsättningar för undantag från renhållningsordningens bestämmelser.

Relaterad information

Uppehåll

Uppehåll från den obligatoriska avfallshämtning och slamtömning kan medges.

Intyg krävs

Det krävs ett skriftligt intyg från fastighetsägaren:

  • Fastighetsägaren intygar att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av sex månader.
  • För fritidshus gäller motsvarande för en sammanhängande tid av 12 månader.
  • Intyget ska vara inlämnat senast fyra veckor innan det tänkta uppehållet.

Latrin

Befrielse från latrinhämtning medges efter anmälan, om Socialstyrelsens anvisning beträffande latrinkompostering efterföljs.

Undantag

Hus anpassade för boende året runt som ligger i områden med detaljplan, öarna Käringön, Gullholmen och Härmanö samt fritidshus i områden med detaljplan och inom samlad tätbebyggelse i den omfattning som Miljö- och byggnadsnämnden närmare beslutar.

Slam

Jordbruksfastigheter och ensligt belägna fastigheter kan efter Miljö- och byggnadsnämndens prövning erhålla tillstånd till egen tömning av slamavskiljare och kompostering av slam på fastigheten.

Förutsättning

Slamavskiljaren skall ha ett utförande/funktion enligt SIS-norm SS 825620 samt efterföljande godkänt reningssteg. Godkänd kompost skall anordnas enligt Socialstyrelsens anvisningar för latrinkompostering.

Särskilda skäl

Om särskilda skäl föreligger kan Miljö- och byggnadsnämnden efter framställning från fastighetsinnehavaren medge förlängning av hämtningsintervallen till en gång vartannat år.

Återställ
Hjälp oss bli bättre