Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Slam och latrin

Slammet i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank måste tömmas regelbundet. Slamtömning är obligatorisk.

En gång om året får du en avisering på att din slamtank ska tömmas. Aviseringen kommer normalt cirka 2 veckor innan tömning.

Extra tömning av din slamtank beställer du av Kundtjänst renhållning.

Du kan få en avisering inför din ordinarie tömning av din slamtank samt en kvittens efter utförd tömning. Kryssa i att du vill ha avisering på VA och renhållning - Mina sidor och uppge din e-post.

Relaterad information

Slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten och kommer framförallt från din vattentoalett. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank, som måste tömmas regelbundet.

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. Slamtömning är obligatorisk och det är kommunens entreprenör som tömmer ditt slam.

Dispens

Om du har särskilda skäl så går det att få vissa dispenser från den obligatoriska slamtömningen.

  • Uppehåll kan beviljas om fastigheten är obebodd.
  • Eget omhändertagande kan medges om du kan visa att du kan ta hand om slammet på egen fastighet utan risk för omgivningen. 
  • Tömning vartannat år kan beviljas för traditionell slamavskiljare om dess volym är tillräckligt stor.

Latrin

Om du vill sätta in en ny torrtoalett på din fastighet så måste du först göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre