Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov och startbesked krävs i de allra flesta fall av nybyggnader och ändringar av byggnader och anläggningar.

Rivningslov eller marklov kan också vara nödvändigt. Även om det du vill bygga inte behöver bygglov kan det krävas en anmälan till kommunen.

Olika bestämmelser gäller för

 • landsbygd
 • tätort
 • kulturhistoriska miljöer
 • naturreservat
 • strandskydd

Det är du som byggherre som har det fulla ansvaret för att det du bygger följer lagar och regler. Ta alltid reda på vilka regler som gäller för din fastighet.

Glöm inte bort att planera för avloppet i god tid.

Öppettider och besökstider

Miljö- och bygg, telefontider

 • Måndag 10:00-12:00, miljö
 • Onsdag 10:00-12:00, miljö och bygg
 • Fredag 10:00-12:00, miljö och bygg

Miljö- och bygg, Drop-in ersätts med telefontid tills vidare

 • Måndag 16:00-18:00

Under övriga tider rekommenderar vi att du bokar tid.

Du behöver boka tid om du vill nå en viss handläggare.

Miljö- och bygg expeditionen är öppen

 • Måndag-fredag 10:00-12:00
 • Måndag 16:00-18:00

Startbesked krävs för att få börja bygga

För att lov- och anmälningspliktiga byggnationer ska få påbörjas behöver du förutom bygglov också ett startbesked.

Vid enklare byggnationer ges startbeskedet direkt i samband med bygglovet men vid större projekt ges startbeskedet först efter det tekniska samrådet med kommunen.

Du får inte påbörja bygget före du har fått startbeskedet. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Slutbesked

När bygget är klart krävs att Miljö- och byggnadsnämnden ger ett slutbesked innan åtgärden får tas i bruk. Det är alltså inte tillåtet att börja använda byggnaden innan du har slutbeskedet i din hand. Om du gör det kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Hör av dig när bygget börjar bli klart så att vi kan utfärda ett slutbesked åt dig i god tid före planerad inflyttning.

Kontrollansvarig och kontrollplan

För alla byggnationer som kräver ett bygglov eller en anmälan ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen innehåller kontrollpunkter som ska vara avbockade när bygget är klart.

När samtliga punkter är kontrollerade och byggnationerna är klara ska kontrollplanen undertecknas och skickas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Undertecknad kontrollplan är ditt kvitto gentemot kommunen att det du byggt följer bygglovet och övriga lagar och krav. Efter detta får du ett slutbesked och det du byggt får lov att användas.

Små byggnationer

För enklare åtgärder till exempel små tillbyggnader, oisolerade bodar, plank och fasadändringar kan kontrollplanen vara kortfattad, så kallad enkel kontrollplan.

Du lämnar själv in ett förslag till kontrollplan om du bedömer att det du ska bygga är en enkel åtgärd. 

Du kan använda vårt exempel om du vill eller upprätta en egen. Kontrollplanen ska bifogas i bygglovsansökan och godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden.

I ärenden där en enkel kontrollplan kan användas får du ett startbesked i samband med bygglovet och kan börja bygga direkt. 

Större byggnationer

För nybyggnader av bostäder, garage, verksamhetslokaler och större tillbyggnader ska en kontrollansvarig knytas till ditt projekt. Finns det en kontrollansvarig i ärendet sköter han eller hon kontrollplanen och all övrig nödvändig dokumentation.

En kontrollansvarig ska var certifierad och får inte ha någon relation till den byggfirma som utför entreprenaden. På Boverkets webbplats kan du enkelt hitta vilka kontrollansvariga som finns i närheten av Orust. Förslag till kontrollansvarig ska bifogas ansökan och godkännas i beslutet om bygglov.

Miljö- och byggnadsnämnden måste ha en bekräftelse på att kontrollansvarig har åtagit sig uppdraget.

I dessa större ärenden får du inget startbesked direkt utan detta kan ges först efter att ett tekniskt samråd - byggmöte hållits tillsammans med kommunen, kontrollansvarig och den som ska bygga.

Tillgänglighet i byggnader

Enligt lagstiftningen ska byggnader tomter och allmänna platser vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättning. Detta innebär till exempel att en person som använder rullstol ska komma in i och använda byggnaderna på samma sätt som alla andra, på lika villkor.

Detta gäller lokaler dit allmänheten har tillträde. Både offentliga byggnader som skolor och idrottshallar och privatägda byggnader, till exempel butiker, hotell, och restauranger.

Arbetsplatser ska vara tillgängliga om det inte är obefogat med hänsyn till den typ av arbete som ska utföras.

Nybyggda bostäder ska vara utformade så att alla de viktigaste funktionerna såsom, hall, wc, kök, tvättstuga, samvaro med mera är tillgängliga.

Tomter ska vara utformade så att uppfarter och entréer till byggnader är tillgängliga.

Vid ändring av byggnader tar man hänsyn till vad som är tekniskt och ekonomisk rimligt att genomföra. Om ett hinder för tillgänglighet är enkelt att åtgärda säger lagen att detta ska göras.

Arkiv

Miljö- och byggnadsnämndens diarium är digitaliserat från 2007. Alla ärenden finns sparade som papperskopior. Hör av dig till vår expedition om du vill ta del av någon handling.

Enklast och snabbast är om vi kan skicka dokumenten till dig via e-post men det går också bra att få papperskopior till självkostnadspris.

Återställ
Hjälp oss bli bättre