Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga något helt nytt, förändra marken eller en byggnad på något sätt, behöver du oftast ansöka om lov eller göra en anmälan.

Det är hos miljö och byggnadsnämnden som du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov eller lämnar en bygganmälan till.

Bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Lov krävs även för att riva en befintlig byggnad eller göra markarbeten.

Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Ibland måste du göra en anmälan även när ditt projekt inte kräver bygglov.

Olika bestämmelser gäller för

 • landsbygd
 • tätort
 • kulturhistoriska miljöer
 • naturreservat
 • strandskydd

Det är du som byggherre som har det fulla ansvaret för att ditt projekt följer lagar och regler. Ta alltid reda på vilka regler som gäller för din fastighet. Titta i gällande detaljplan för att ta reda på vad som gäller för ditt område innan du börjar planera.

Glöm inte bort att planera för avlopp i god tid.

Strandskydd

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta oss för mer information.

Vill du få vägledning

För att få reda på om ditt projekt kräver ett lov eller en anmälan är du välkommen att kontakta oss.

Bygglovsfrågor

Telefon 0304-33 43 47

Du kan välja mellan att bli kopplad till en administratör eller till en handläggare.

 • Administratören svarar på frågor om hur du ligger till i bygglovskön, lämnar ut handlingar och hjälper dig med frågor som gäller hur du skriver en ansökan.
 • Handläggare svarar på frågor om bygglov.

Telefontid

 • Måndag, 09:00-12:00 och 16:00-18:00
 • Tisdag-torsdag, 09:00-12:00 och 13:00-15:00
 • Fredag, 09:00-12:00 och 13:00-14:00

Telefontid 19 juli - 13 augusti

 • Måndag – fredag 10:00-12:00

Startbesked

Du får påbörja ditt projekt tidigast fyra veckor efter du har fått ditt startbesked och ingen har överklagat beslutet.

Om du påbörjar ditt projekt utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Slutbesked

När bygget är klart krävs att miljö- och byggnadsnämnden ger ett dig ett slutbesked innan du får ta åtgärden i bruk. Det är alltså inte tillåtet att börja använda ditt projekt innan du har slutbeskedet i din hand. Om du gör det kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Hör av dig när bygget börjar bli klart så att vi kan utfärda ett slutbesked åt dig i god tid före planerad inflyttning.

Bygglovsprocessen steg för steg

Den här guiden beskriver hur bygglovsprocessen ser ut. Vi håller på att ta fram steg för steg checklistor för de flesta projekt.

Du kan få vägledning och råd av våra handläggare i rimlig omfattning under bygglovsprocessen. Din anlitade kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt uppfyller alla krav i bygglagstiftningen.

Din ansökan ska vara skriftlig och tydligt visa det du vill göra. Den måste ha med alla uppgifter, ritningar och andra dokument som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut.

På sidan om Kamin, eldstad och skorsten samt Friggebod finns en checklista som guidar dig för hur du gör en komplett ansökan. Vi publicerar fler steg för steg guider efter hand.

Kontrollansvarig och kontrollplan

I ansökan måste du alltid ange vem som ska vara kontrollansvarig. Byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som är kontrollansvarig samtidigt som de fattar beslut om ditt bygglov.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att följa bygglagstiftningens krav och göra ett förslag på kontrollplan. Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att följa kontrollplanen och att alla nödvändiga kontroller utförs.

Så snart som möjligt efter att din ansökan kommit in till oss gör vi en första kontroll av din ansökan. Det som kontrolleras är om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Om din ansökan är ofullständig får du en viss tid för att komplettera det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan vara att den saknar någon uppgift eller ritning. Det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller har en tillräckligt bra kvalitet.

När din ansökan är komplett får du ett skriftligt besked, ett mottagningsbevis.

Mottagningsbeviset ger information om bland annat hur lång tid det tar innan beslut om bygglov kan fattas och din möjlighet att överklaga beslutet.

Byggnadsnämnden kontrollerar så detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du kan göra det som du vill. Byggnadsnämnden tittar också bland annat på om en ny byggnad är lämplig för sitt ändamål, om den har passande form-, färg- och materialval samt så den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din ansökan gäller en plats utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Byggnadsnämnden behöver ibland fråga grannar och organisationer vad de tycker.

 • Om alla krav är uppfyllda kan byggnadsnämnden ge dig bygglov.
 • Är kraven inte uppfyllda ska byggnadsnämnden avslå din bygglovsansökan.

När du får bygglov kan berörda överklaga

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Vi skickar också ut information till dina grannar och andra berörda, antingen genom delgivning eller ett skriftligt meddelande.

 • Den som delges har tre veckor på sig att överklaga.
 • Den som inte delges har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om du inte får bygglov kan du överklaga

Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked. Om du börjar bygga utan startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att den åtgärd du planerar uppfyller kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden ditt förslag till kontrollplan.

Ditt bygglov kan överklagas

Även om du fått startbesked får du inte påbörja ditt projekt förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med ett beviljat lov.

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och andra handlingar.

Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
 • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd inte behövs kan byggnadsnämnden ge dig startbesked i samband med att du får beslut om bygglov.

När du har fått ditt startbesked kan du, 4 veckor efter det att beslutet om bygglov har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, påbörja det som du har fått bygglov för.

Det här gäller bara om ingen har överklagat.

Minst en gång under byggtiden kommer någon från byggnadsnämnden att besöka byggarbetsplatsen.

Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutats och ett tekniskt samråd har hållits under byggtiden.

Slutsamrådet är oftast på platsen och vi går bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kan utfärda ett slutbesked.

Byggnadsnämnden ger ett dig slutbesked när du har visat att du har gjort allt du måste göra.

 • Du får inte börja använda det du byggt, innan du har fått ett slutbesked.
 • Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked, kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Tillfälligt slutbesked eller nekat slutbesked

Du kan få ett tillfälligt slutbesked om det bara är mindre saker kvar att göra. Byggnadsnämnden gör i så fall anteckning på det som du behöver göra.

Om du har stora saker kvar att göra ska byggnadsnämnden säga nej till ett slutbesked.

Bygglov är tidsbegränsat

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har

 • påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år
 • avslutat byggnadsarbetet inom 5 år

Det räknas från dagen då beslutet vann laga kraft.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om lov, startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Tillgänglighet i byggnader

Enligt lagstiftningen ska byggnader, tomter och allmänna platser vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättning.

Det innebär till exempel att den som använder rullstol ska komma in i och använda byggnader på samma sätt som alla andra, på lika villkor. Detta gäller lokaler dit allmänheten har tillträde. Både offentliga byggnader som skolor och idrottshallar och privatägda byggnader, till exempel butiker, hotell, och restauranger.

Arbetsplatser ska vara tillgängliga om det inte är obefogat med hänsyn till den typ av arbete som ska utföras.

Nybyggda bostäder ska vara utformade så att alla de viktigaste funktionerna såsom, hall, wc, kök, tvättstuga, samvaro med mera är tillgängliga.

Tomter ska vara utformade så att uppfarter och entréer till byggnader är tillgängliga.

Vid ändring av byggnader ska hänsyn tas till vad som är tekniskt och ekonomisk rimligt att genomföra. Om ett hinder för tillgänglighet är enkelt att åtgärda säger lagen att detta ska göras.

Arkiv

Miljö- och byggnadsnämndens diarium är digitaliserat från 2007. Alla ärenden finns sparade som papperskopior. Hör av dig till vår expedition om du vill ta del av någon handling.

Enklast och snabbast är om vi kan skicka dokumenten till dig via e-post men det går också bra att få papperskopior till självkostnadspris.

Återställ
Hjälp oss bli bättre