Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Altan, uteplats, mur, plank, skärmtak och pool

Några byggprojekt som kräver bygglov kan vara bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Men en även en bygglovsbefriad åtgärd kan kräva en bygganmälan.

Bild på en uteplats

Avgörande för om du behöver bygglov, för projekt som kan vara bygglovsbefriade, är hur ditt projekt påverkar dina grannar.

Särskilda regler kan gälla

Om du vill bygga nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Särskilda regler gäller även i område med naturreservat eller där det finns fornlämningar och i känsliga kulturmiljöer.

Om din tomt gränsar till allmän plats i en detaljplan, till exempel en gata eller en park och du vill placera ditt projekt närmre gränsen än 4,5 meter krävs alltid bygglov. Om du vill placera ditt projekt närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs att alla delägare i din grannes fastighet skriftligen godkänner ditt projekt.

Osäker på vad som gäller

Titta i detaljplanen för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du är även välkommen att kontakta oss för bygglovsfrågor.

Mur och plank, bygglov krävs normalt

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank, mur eller en stödmur eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen.

Det som avgör om du behöver bygglov för ett plank är vilken höjd och storlek ditt plank ska ha, vart det ska placeras och vilken genomsiktlighet det ska ha.

Det som avgör om du behöver bygglov för en mur är vilken höjd, storlek, längd och färg din mur ska ha. Murar är bygglovspliktiga oavsett om de är fristående eller har en jordfylld sida. Det finns vissa undantag, men det finns inga exakta mått utan det är flera olika faktorer som har betydelse.

Altan, bygglov krävs normalt

Under vissa förutsättningar finns det undantag från krav på bygglov för en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov. Det förutsätter att din tomt inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö eller annan känslig miljö.

Altaner är bygglovspliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad och kräva bygglov för nybyggnad. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning om det är att betrakta som en nybyggnad, tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Skärmtak, bygglov krävs normalt

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är en tillbyggnad eller att detaljplanen anger det.

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadhus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov. Det finns vissa krav som måste uppfyllas, du kan läsa om dem på Boverket webbplats.

Pool, bygglov och marklov krävs normalt

När du ska bygga en pool på din tomt är det ett par saker som du behöver tänka på. Innan du bygger den bör du ta reda på om den kräver bygglov, marklov eller anmälan.

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov, men det krävs marklov för att ändra marken samt bygglov för tak och skydd.

Du behöver marklov om du vill schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Du behöver bygglov om du vill sätta upp pooltak eller poolskydd där människor kan vistas i vattnet under taket.

Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Det finns krav att fasta bassänger för bad och simning på tomter ska ha ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall.

Återställ
Hjälp oss bli bättre