Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anmälan

En anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden krävs om du ska göra något av följande.

 1. Rivning av en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jord- eller skogsbruk.

 2. Ändring av bärande konstruktion eller avsevärd ändring av planlösningen.

 3. Installation eller ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.

 4. Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp.

 5. Ändring som påverkar brandskyddet.

 6. Nybyggnad av mindre vindkraftverk.

 7. Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som är skyddad i en detaljplan.

 8. Nybyggnad av komplementbyggnad eller komplementbostadshus om 30 kvadratmeter till ett en- eller tvåbostadshus, eller ändring av sådan komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus.

 9. Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med 15 kvm.

 10. Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

 11. Bygga takkupor på ett bostadshus som saknar takkupor, bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Bygglov kan krävas också vid punkterna 8-11, om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även inom tomter som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan.

Kravet på anmälan gäller inte för ekonomibyggnader utanför planlagt område som används för jord- skogsbruk eller fiskerinäring.

Din anmälan ska innehålla

1. Anmälningsblankett

Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna registrera din ansökan. En ofullständigt ifylld anmälningsblankett returneras. I vissa fall kan kontrollansvarig krävas.

2. Förslag till enkel kontrollplan

Du kan använda något av våra exempel nedan om du vill, eller upprätta en egen. Kontrollplanen ska godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden.

3. Karta, planritning, foton

Bifoga också relevant information till exempel karta, planritning, foton eller andra lämpliga uppgifter. Foton som visar befintligt utseende ska bifogas vid anmälan om underhåll av skyddsmärkt byggnad.

4. Situationsplan i skala 1:500

Som underlag ska utdrag ur primärkarta eller Lantmäteriets avstyckningskarta användas. I vissa fall kräver vi att en nybyggnadskarta upprättas. Situationsplanen ska måttsättas med avstånd till tomtgräns från ny byggnad/byggnadsdel. För enklare åtgärder som till exempel installation av eldstad kan man använda ett utdrag ur fastighetskartan där det framgår vilken byggnad åtgärden avser.

Situationsplan i skala 1:500

Situationsplan i skala 1:500

5. Ritningar i skala 1:100; plan, fasad och sektion

Fasaderna ska visa marklinjer för befintlig och ny byggnad. (Endast för åtgärderna 8-11)

Planritning, skala 1:100

Planritning, skala 1:100

Fasadritning, skala 1:100

Fasadritning, skala 1:100

Sektionsritning, skala 1:100

Sektionsritning, skala 1:100

6. Teknisk beskrivning

Endast för åtgärderna 8-11

Exempel

 • grundläggning
 • bärande stomme
 • takkonstruktion
 • brandskydd
 • uppvärmning
 • ventilation
 • energihushållning
 • säkerhet

En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår. 

7. Konstruktionsritning

Endast för åtgärderna 8-11. En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan.

Är det en tillbyggnad ska befintligt och nytt utseende tydligt framgå. Det är viktigt att det framgår hur marknivåerna kommer förändras. Rita in linjer för befintliga och nya marknivåer på fasadritningen.

En ofullständig anmälan tar längre tid att handlägga. Är din anmälan komplett från start kan du räkna med förkortad handläggningstid. Normal handläggningstid är fyra veckor.

När din anmälan inkommit till oss ger vi dig ett startbesked om allt är okej. Du kan då påbörja arbetena. Det är inte tillåtet att påbörja åtgärden innan du har startbeskedet i din hand. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

I normalfallet kräver vi inte kontrollansvarig, tekniskt samråd eller utstakning. Handläggande tjänsteman kan dock kräva detta om det anses nödvändigt på grund av omständigheterna i det enskilda fallet.

Om din anmälan behöver kompletteras med någon uppgift hör vi av oss.

Eldstäder och kaminer

För att installera eller ändra en eldstad eller rökkanal ska du anmäla till Miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan om installation eller ändring av eldstad eller rökkanal ska innehålla

 • Anmälningsblankett. Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna registrera din ansökan. Vi behöver adressuppgifter samt alla uppgifter i kryssrutor för att kunna påbörja handläggningen. En ofullständigt ifylld ansökningsblankett returneras.
 • Situationsplan/karta som visar i vilken byggnad eldstaden ska installeras.
 • Planritning av hela byggnaden i skala 1:100. Eldstadens läge ska markeras på ritningen.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Eldstaden, rökkanalen och skorstenen ritas in.
 • Uppgift om typ av skorsten och rökkanal med typgodkännandecertifikat.
 • Uppgift om typ av eldstad med typgodkännandecertifikat.
 • Förslag till enkel kontrollplan.

En ofullständig anmälan tar längre tid att handlägga. Är din anmälan komplett från start kan du räkna med förkortad handläggningstid. Om din anmälan är fullständig och vi bedömer att installationen kan genomföras ges ett startbesked.

Du får inte påbörja installationen eller ändringen före du har fått startbeskedet. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

När installationen är klar ska du kontakta skorstensfejarmästaren som gör en provtryckning. Kopia på protokollet från provtryckningen samt undertecknad kontrollplan ska skickas till Miljö- och byggnadsnämnden inför slutbesked.

Det är inte tillåtet att börja använda eldstaden innan Miljö- och byggnadsnämnden beslutat om slutbesked. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Slutbesked

När du är klar ska kontrollplanen undertecknas av dig och skickas till oss så att vi kan ge dig ett slutbesked. Först därefter är det tillåtet att ta åtgärden i bruk. Vid underhåll av skyddsmärkt byggnad ska foton av det färdiga resultatet bifogas kontrollplanen.

Undertecknad kontrollplan är ditt kvitto gentemot kommunen att din byggnation följer gällande lagstiftning. Det är inte tillåtet att börja använda det du byggt innan du har slutbeskedet i din hand. Om du gör det kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Återställ
Hjälp oss bli bättre