Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter. I de flesta fall krävs en anmälan till byggnadsnämnden.

Ett attefallshus får bara byggas på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får du alltså inte bygga ett attefallshus.

Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek, ett attefallshus kan byggas vid ett litet bostadshus.

Det krävs inget bygglov för att uppföra eller bygga till ett attefallshus, men däremot krävs det i de flesta fall en anmälan till byggnadsnämnden.

Andra tillstånd kan krävas

Även om attefallshus inte kräver bygglov kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg. Tänk på att särskilda regler gäller om fastigheten ligger inom område med naturreservat, där det finns fornlämningar och i kulturmiljöer.

Ska attefallshuset vara kopplat till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, behöver VA-enheten på Orust kommun kontaktas. Detta medför också en kostnad.

Anmälan eller bygglov

Du gör en anmälan om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden har högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera Attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans
 • byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det

Du behöver bygglov om

 • det är bestämt i detaljplan att Attefallshus behöver bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Osäker på vad som gäller för dig

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Vill du få mer hjälp kan du ringa vår telefon för bygglovsfrågor.

Checklista, anmälan Attefallshus

Följ den här checklistan för att få med allt som behövs i din anmälan. Checklistan gäller när attefallshuset är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter.

För våra tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas. Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område. Du kan själv söka fram detaljplaner i den digitala kartan.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra, sett ovanifrån. För enklare åtgärder räcker det att situationsplanen är i skala 1:200 eller 1:500.

Som underlag för din situationsplan kan du använda ett kartunderlag från Lantmäteriet eller beställa det från oss.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i skalan 1:200 eller 1:500. På situationsplanen visar du var byggnaden ska placeras.

Använd det kartunderlag du beställde i steget innan för att göra en situationsplan.

Markera på situationsplanen

 • Nybyggnaden
 • Alla mått på byggnadens sidor
 • Avstånd från tomtgränser. Linjen som visar avståndet ska vara en rät vinkel i 90 grader från tomtgränsen

Kontrollplanen är viktig. Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Fasadritningens syfte är att visa byggnaden och tillbyggnadens utseende.

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa

 • Befintlig marknivå med en streckad linje.
 • Ny marknivå med en heldragen linje.
 • En tydlig markering av vad det är som byggs till.
 • Fasadernas utformning och detaljer, som fönster och dörrar.
 • Ange tillbyggnadens material och färg.
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån.

Markera tydligt vad det är du ska bygga så blir det enkelt för både kommunen och dina grannar att förstå vad din ansökan gäller.

Det är viktigt att fasadritningarna redovisar befintlig marknivå, och även den nya marknivån om marken förändras.

Planritningen ska redovisa hur byggnaden ser ut inuti. Den ska även redovisa måttsättning och markera var sektionen genom byggnaden är tagen.

Planritning ska vara i skala 1:100 och visa

 • byggnadens yttermått
 • byggnadens rumsindelning

Gör en sektionsritning

En sektionsritning ska vara i skala 1:100 och vara en genomskärning av byggnaden.

Sektionsritningen ska visa

 • Rumshöjd
 • Takvinkel

Sektionsritningen behövs för att kunna jämföra byggnadens storlek, höjd och rumshöjd mot olika bestämmelser. Den behövs även för att redovisa eventuella nivåskillnader mellan det befintliga huset och tillbyggnaden.

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, därför är det bra att ta hjälp av en byggkonsult, arkitekt eller annan fackman som har rätt kunskap och erfarenhet.

Om du placerar ditt attefallshus mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver få okej från alla som äger den fastigheten. Det bästa är om du låter alla berörda grannar signera alla handlingar så du kan visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park, väg, allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. En kommun som äger en allmän plats kan inte en medge placering närmare än 4,5 meter.

Ett U-värde visar hur byggnadens utformning och tekniska lösningar uppfyller energikraven enligt Boverkets byggregler. Det ställs krav på det för alla byggnader förutom till exempel växthus, ouppvärmda byggnader och bostadshus som förväntas användas mindre än 4 månader per år.

U-värdesberäkningen är en projekteringshandling som du kan få av leverantören till ditt attefallshus. Du kan även ta hjälp av en annan sakkunnig för att räkna/ta fram den.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan. Fyll i blanketten för anmälan och skicka in den tillsammans med dina handlingar.

Startbesked

Du får inte påbörja projektet innan du har fått ditt startbesked. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Slutbesked

Du får inte börja använda attefallsbyggnaden förrän du har fått ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för kontrollplan, startbesked eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl för mer tillsyn.

De åtgärder som du har angett i anmälan bedöms vara slutförda i och med att du får ett slutbesked.

Återställ
Hjälp oss bli bättre