Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter, taxor

Bygglovsavgiften beräknas utifrån den area som byggs och vad vi behöver handlägga.

Bygglovstaxan, taxan för förhandsbesked och strandskyddsdispenser för byggnader är antaget av kommunfullmäktige.

Orust kommun använder sig av organisationen Sveriges kommuner och landstings rekommenderade taxa. 

Beräkning av bygglovsavgiften beräknas utifrån den area som byggs och vilka moment som utförs i handläggningen. Taxan innehåller även en kommunspecifik faktor (n-faktor) som avgiften multipliceras med. N-faktor för Orust kommun är fastställd av kommunfullmäktige till 1,2.

Alla avgifter tas ut i förskott.

Exempel på avgifter

 • Bygglov och startbesked för nybyggnad av enbostadshus om 150 kvm BTA utan avvikelse från detaljplan 22 364 kronor.
 • Bygglov och startbesked för nybyggnad av enbostadshus om 150 kvm BTA som avviker från detaljplanen 24 431 kronor.
 • Bygglov och startbesked för komplementbyggnad om max 50kvm utan avvikelse från detaljplan 4 838 kronor.
 • Förhandsbesked 12 487 kronor.
 • Startbesked för installation eller ändring av rökkanal eller
  eldstad 1 344 kronor.
 • Startbesked för installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp 1 613 kronor.
 • Startbesked för bygglovsbefriad tillbyggnad ("Attefall") av en- och tvåbostadshus 3 548 kronor.
 • Startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad ("Attefall") till en- och tvåbostadshus 3 548 kronor.
 • Startbesked för bygglovsbefriad takkupa (1-2 stycken) 2 365 kronor.

Till dessa avgifter tillkommer avgift för eventuell utstakning/lägeskontroll, grannehörande och för annonsering av beslut. Observera att det här är exempel, avgifterna kan variera beroende på vad som utförs under handläggningen.

Exempel på sanktionsavgifter

Påbörja tillbyggnad om 20 kvm av en- eller tvåbostadshus utan startbesked 23 520 kronor

Påbörja nybyggnad av komplementbyggnad om 20 kvm utan startbesked 12 320 kronor.

Sanktionsavgift om du ändrar en eldstad väsentligt utan att Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked: 4 480 kronor

Återställ
Hjälp oss bli bättre