Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga på landsbygden

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller däremot inte inom sammanhållen bebyggelse där bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

För att veta om vilka åtgärder som kräver bygglov eller anmälan utanför detaljplan behöver det fastställas om fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Det behöver även fastställas om fastigheten ligger inom en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Sammanhållen bebyggelse

Enligt plan- och bygglagen är en sammanhållen bebyggelse bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

En bebyggelse är en sammanhållen bebyggelse om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda.

 • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader
 • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter
 • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark. Vad är sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen? En bebyggelse är sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:
 • Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. För att avgöra om dessa åtgärder kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom "sammanhållen bebyggelse". Om tomten gör det måste det sedan avgöras om den ligger inom "en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Att tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse betyder alltså inte att det per automatik krävs bygglov eller anmälan.
 • en bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus
 • de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

Komplementbyggnad och tillbyggnad utan bygglov

Det krävs bygglov för nybyggnad och tillbyggnad. Utanför ett område med detaljplan är det, i vissa fall, möjligt att uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. På vissa platser får du göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Komplementbyggnad

Det krävs bygglov för nybyggnad men på vissa platser får du uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Det krävs heller ingen anmälan för att göra en sådan komplementbyggnad.

Följande måste vara uppfyllt för att en komplementbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov.

 • åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • komplementbyggnaden byggs utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
 • komplementbyggnaden ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
 • att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Liten tillbyggnad

Utanför ett område med detaljplan är det möjligt att i vissa fall göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus och på dess tillhörande komplementbyggnader utan bygglov.

Undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov.

 • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • den ska göras utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • tillbyggnaden ska vara liten
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
 • att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Fiskeri, jord- eller skogsbruk

Om du driver fiskerinäring, jord- eller skogsbruk av en viss omfattning finns det möjlighet att uppföra ekonomibyggnader utan bygglov. Den nya byggnaden ska användas direkt i den verksamhet du bedriver. Hör av dig till oss för mer information. 

Hästverksamhet räknas inte in i den kategori av näringar som omfattas av bygglovsbefrielsen. 

Andra tillstånd kan krävas

Tänk på att det kan krävas andra tillstånd för att bygga inom till exempel strandskyddat område eller inom naturreservat.

Även om bygglov inte krävs kan det bli aktuellt att ansöka dispens från strandskyddet eller söka avloppstillstånd.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre