Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygglovsprocessen

Alla kommuners hantering av bygg, mark- och rivningslovsärenden regleras i Plan- och bygglagen.

En ansökan måste hanteras enligt en viss rutin för att beslutet ska vinna laga kraft och vara gällande.

Andra tillstånd kan krävas

Även om projektet inte kräver bygglov kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg. Tänk på att särskilda regler gäller om fastigheten ligger inom område med naturreservat, där det finns fornlämningar och i kulturmiljöer.

Titta i din detaljplan samt på Naturvårdsverkets och Västra Götalandsregionens kartor för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner.

Fråga gärna om vad som gäller för din fastighet innan du ansöker. En ansökan som saknar uppgifter tar alltid längre tid att handlägga.

Startbesked

Du får påbörja ditt projekt tidigast fyra veckor efter du har fått ditt startbesked och ingen har överklagat beslutet.

Om du påbörjar ditt projekt utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Slutbesked

När projektet är klart krävs att miljö- och byggnadsnämnden ger ett dig ett slutbesked innan du får ta åtgärden i bruk. Det är alltså inte tillåtet att börja använda ditt projekt innan du har slutbeskedet i din hand. Om du gör det kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Hör av dig när bygget börjar bli klart så att vi kan utfärda ett slutbesked åt dig i god tid före planerad inflyttning.

Bygglovsprocessen steg för steg

Den här guiden beskriver hur bygglovsprocessen ser ut. Vi håller på att ta fram steg för steg checklistor för de flesta projekt.

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Särskilda regler gäller även i kulturhistoriska miljöer.

Du kan få vägledning och råd av våra handläggare i rimlig omfattning under bygglovsprocessen. Din anlitade kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt uppfyller alla krav i bygglagstiftningen.

Du gör din ansökan i vår e-tjänst. Din ansökan ska tydligt visa det du vill göra. Den måste ha med alla uppgifter, ritningar och andra dokument som behövs för att vi ska kunna börja handlägga ditt ärende och fatta ett beslut.

På sidan om Kamin, eldstad och skorsten samt Friggebod finns en checklista som guidar dig för hur du gör en komplett ansökan. Vi kommer att publicerar fler steg för steg guider efter hand.

Kontrollansvarig och kontrollplan

I din ansökan måste du alltid ange vem som ska vara kontrollansvarig. Byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som är kontrollansvarig samtidigt som de fattar beslut om ditt bygglov.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att följa bygglagstiftningens krav och göra ett förslag på kontrollplan. Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att följa kontrollplanen och att alla nödvändiga kontroller utförs.

När vi får din ansökan får den ett diarienummer som fungerar som bygglovets identitet. Vi skickar en bekräftelse till dig att vi fått din ansökan.

Så snart som möjligt efter att din ansökan kommit in till oss gör vi en första kontroll av din ansökan. Det som kontrolleras är om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

En ansökan som följer detaljplanens bestämmelser kan handläggas snabbare än den innehåller avvikelser: Då behöver grannarna inte tillfrågas. Titta i detaljplanen eller fråga oss om vad som gäller för din fastighet innan du ansöker om bygglov.

Om din ansökan är ofullständig får du en viss tid för att komplettera det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan vara att den saknar någon uppgift eller ritning. Det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller har en tillräckligt bra kvalitet.

Om din ansökan är ofullständig eller behöver kompletteras skickar vi ett brev eller mail till dig om vad du behöver komplettera din ansökan med. I avvaktan på kompletteringar läggs ditt ärende åt sidan.

När din ansökan är komplett får du ett skriftligt besked, ett mottagningsbevis.

Mottagningsbeviset ger information om bland annat hur lång tid det tar innan beslut om bygglov kan fattas och din möjlighet att överklaga beslutet.

Byggnadsnämnden kontrollerar så detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du kan göra det som du vill. Byggnadsnämnden tittar också bland annat på om en ny byggnad är lämplig för sitt ändamål, om den har passande form-, färg- och materialval samt så den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din ansökan gäller en plats utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Byggnadsnämnden behöver ibland fråga grannar och organisationer vad de tycker.

Våra handläggare har en viss delegationsrätt, det vill säga, kan ta beslut om enkla bygglov med mera. Beslut i komplicerade ärenden måste tas av Miljö- och byggnadsnämnden. Avslag behandlas alltid av nämnden. Nämnden sammanträder en gång i månaden, juli undantaget.

 • Om alla krav är uppfyllda kan byggnadsnämnden ge dig bygglov.
 • Är kraven inte uppfyllda ska byggnadsnämnden avslå din bygglovsansökan.

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll blir en offentlig handling ungefär en vecka efter sammanträdet, först då kan du ta del av nämndens beslut.

När du får bygglov kan berörda överklaga

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Vi skickar också ut information till dina grannar och andra berörda, antingen genom delgivning eller ett skriftligt meddelande.

 • Den som delges har tre veckor på sig att överklaga.
 • Den som inte delges har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om någon har synpunkter på din ansökan skickas det till dig. För att vi ska kunna ta beslut måste vi få en bekräftelse från dig att du fått brevet. Ofta kan det vara bra att formulera ett svar på klagomålen.

Om du inte får bygglov kan du överklaga

Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked. Om du börjar bygga utan startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att den åtgärd du planerar uppfyller kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Innehåller ditt bygglov inget startbesked innebär det att det måste vara ett tekniskt samråd innan startbesked kan ges och du kan börja bygga

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden ditt förslag till kontrollplan.

Ditt bygglov kan överklagas

Även om du fått startbesked får du inte påbörja ditt projekt förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med ett beviljat lov.

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och andra handlingar.

Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
 • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd inte behövs kan byggnadsnämnden ge dig startbesked i samband med att du får beslut om bygglov.

Byggherren och kontrollansvarig kallas till tekniskt samråd i samband med bygglovet. Men ni måste själva höra av er för att boka en tidpunkt för samrådet.

Du får inte påbörja bygget före du har fått startbeskedet. Överträdelse medför prövning av sanktionsavgift.

När du har fått ditt startbesked kan du, 4 veckor efter det att beslutet om bygglov har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, påbörja det som du har fått bygglov för.

Det här gäller bara om ingen har överklagat.

Minst en gång under byggtiden kommer någon från Miljö- och byggnadsnämnden att besöka byggarbetsplatsen.

Miljö- och byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

Det är den kontrollansvarige som bokar in en lämplig tidpunkt och för Miljö- och byggnadsnämndens besök på bygget.

Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutats och ett tekniskt samråd har hållits under byggtiden.

Slutsamrådet är oftast på platsen och vi går bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kan utfärda ett slutbesked.

Hör av dig när bygget börjar bli klart så att vi kan utfärda ett slutbesked åt dig i god tid före planerad inflyttning.

Det är inte tillåtet att börja använda byggnaden innan du har slutbeskedet i din hand. Om du gör det kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Byggnadsnämnden ger ett dig slutbesked när du har visat att du har gjort allt du måste göra.

Om du inte har någon kontrollansvarig knuten till ditt projekt utan använder en enkel kontrollplan är det du själv som ansvarar för att kontrollplanen fylls i, undertecknas och skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden.

När vi fått din kontrollplan kan vi utfärda slutbesked

 • Du får inte börja använda det du byggt, innan du har fått ett slutbesked.
 • Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked, kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Tillfälligt slutbesked eller nekat slutbesked

Du kan få ett tillfälligt slutbesked om det bara är mindre saker kvar att göra. Byggnadsnämnden gör i så fall anteckning på det som du behöver göra.

Om du har stora saker kvar att göra ska byggnadsnämnden säga nej till ett slutbesked.

Bygglov är tidsbegränsat

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har

 • påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år
 • avslutat byggnadsarbetet inom 5 år

Det räknas från dagen då beslutet vann laga kraft. För att bygget ska räknas som påbörjat ska grundläggningen vara påbörjad. Det räcker alltså inte med att ha påbörjat markarbeten för att bygget ska räknas som påbörjat.

Förhandsbeskedet är tidsbegränsat

Från dagen då ett förhandsbesked vinner laga kraft har du två år på dig att ansöka om bygglov. Därefter förfaller förhandsbeskedet.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om lov, startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre