Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

I vår kommun finns flera orter med väl bevarad och tidstypisk miljö. För att den unika charmen längs kusten inte ska byggas bort krävs det att varje fastighetsägare tar sitt ansvar och bidrar till bevarandet av kustmiljöerna.

Olika typer av lagstadgade skydd har getts dessa samhällen för att säkerställa att de bevaras för framtiden.

Riksintresse för kulturmiljövården

Käringön, Mollösund, Gullholmen och Härmanö är exempel på platser som ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Sveriges riksdag har alltså särskilt pekat ut dessa områden som så unika att det finns ett nationellt intresse att de bevaras för framtida generationer. 

q-märkt

De flesta byggnader i dessa områden är q-märkta och detaljplanen innehåller strikta regler för hur byggnationer får utföras.

Generella varsamhetskrav och förvanskningsförbud enligt Plan- och bygglagen gäller även utanför de orter där byggnaderna är skyddsmärkta.

Bevara byggnadens karaktärsdrag

Utgångspunkten är att alla förändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bibehålls. Innan du börjar fundera på att renovera eller bygga till - ta reda på hur huset ursprungligen såg ut. Se dig om i omgivningen och försök hitta detaljer och lösningar som är typiska för orten. De flesta kustorter är grundligt inventerade och det finns mycket information att för den som är intresserad. 

Anmälan krävs​

Renovering och underhåll av en skyddsmärkt byggnad ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Altaner, trädäck och markbeläggning

Det är inte tillåtet att bygga altaner och trädäck i de skyddade miljöerna även om dessa inte är bygglovspliktiga.

Det är inte heller tillåtet att göra några andra förändringar till exempel markbeläggningar, staket eller liknande som inte är noggrant anpassade till kulturmiljön.

Kulturmiljöunderlag

Bohusläns museum har på uppdrag av oss arbetat fram ett dokument som beskriver kulturhistoriskt värdefulla områden i kommunen. Det kulturhistoriska underlaget används idag som stöd och råd i plan- och bygglovsärenden.

Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer på Orust, liksom den lokala historia som dessa miljöer illustrerar.

Materialet ska fungera som en kunskapsbank för fastighetsägare, hantverkare och kommunens tjänstemän, där alla har tillgång till samma material. Dokumenten innehåller fakta kring arkitektur, estetik och bohuslänska förhållanden, kombinerat med anvisningar för hur man bör behandla och förhålla sig till byggnader och miljöer för att värna om deras kulturvärden.

Materialet kommer publiceras här när det är klart.

Rådgivningsbroschyr för kulturhistoriska byggnader och miljöer

För att hjälpa fastighetsägare som går i tankar att bygga eller förändra sitt hus har kommunen tagit fram en vägledning i form av en broschyr.

Denna broschyr handlar om varsam hantering av kulturhistoriska värden hos bebyggelse och bebyggda miljöer på Orust. Här finns information om lagstiftning inom området, här beskrivs de nyckelvärden som bör bibehållas, här finns generella råd om hur man tar tillvara dessa värden liksom rekommendationer för bygglovssituationen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre