Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kulturhistoriska miljöer

I vår kommun finns flera orter med väl bevarad och tidstypisk miljö. För att den unika charmen längs kusten inte ska byggas bort krävs det att varje fastighetsägare tar sitt ansvar och bidrar till bevarandet av kustmiljöerna.

Olika typer av lagstadgade skydd har getts dessa samhällen för att säkerställa att de bevaras för framtiden.

Riksintresse för kulturmiljövården

Käringön, Mollösund, Gullholmen och Härmanö är exempel på platser som ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Sveriges riksdag har alltså särskilt pekat ut dessa områden som så unika att det finns ett nationellt intresse att de bevaras för framtida generationer. 

q-märkt

De flesta byggnader i dessa områden är ”q-märkta” och detaljplanen innehåller strikta regler för hur byggnationer får utföras.

Generella varsamhetskrav och förvanskningsförbud enligt Plan- och bygglagen gäller även utanför de orter där byggnaderna är skyddsmärkta.

Bevara byggnadens karaktärsdrag

Utgångspunkten är att alla förändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bibehålls. Innan du börjar fundera på att renovera eller bygga till - ta reda på hur huset ursprungligen såg ut. Se dig om i omgivningen och försök hitta detaljer och lösningar som är typiska för orten. De flesta kustorter är grundligt inventerade och det finns mycket information att för den som är intresserad. 

Anmälan krävs​

Renovering och underhåll av en skyddsmärkt byggnad ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Altaner, trädäck och markbeläggning

Det är inte tillåtet att bygga altaner och trädäck i de skyddade miljöerna även om dessa inte är bygglovspliktiga. Det är inte heller tillåtet att göra några andra förändringar till exempel markbeläggningar, staket eller liknande som inte är noggrant anpassade till kulturmiljön!

Återställ
Hjälp oss bli bättre