Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Lagar och byggregler

Plan- och bygglagen och Miljöbalken reglerar vad som får byggas och hur det som byggs ska vara utformat.

Plan- och bygglagen innehåller övergripande regler för byggande. Lagen reglerar även hur vi ska handlägga planärenden och ansökan om bygglov.

Vem har ansvar

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden är en politiska nämnd som ansvarar för våra bygglovsfrågor. De prövar ansökan om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser.

Sektor miljö- och bygg

När du kontaktar oss möter du anställda tjänstemän. Vi utför den praktiska handläggningen och sköter kontakten med dig. Tjänstemän tar även vissa enkla beslut om bygglov.

Byggherre

Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Byggherren har det fulla ansvaret för att det som byggs följer reglerna i Plan – och bygglagstiftningen. Kraven ska uppfyllas även om det du bygger inte kräver lov eller anmälan. Som byggherre ansvarar du även för att bygget har andra nödvändiga tillstånd.

Ansvar för arbetsmiljö

Tänk på att du som byggherre i de flesta fall av enklare byggnationer har ett ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Plan- och bygglagen

Den lag som styr allt byggande i landet är Plan- och bygglagen (PBL). Nuvarande Plan- och bygglag (2010:900) infördes den 2 maj 2011. Föregående Plan- och bygglag kallas oftast den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL).

Till Plan- och bygglagen hör också Plan- och byggförordningen (PBF).

Detaljerade regler för hur byggnadsverk ska vara utformade finns i Boverkets Byggregler (BBR). I byggreglerna finns krav på utformning, tillgänglighet, brandskydd, säkerhet, energi, ventilation, miljö- och hälsa.

Därutöver finns allmänna råd och föreskrifter som i detalj beskriver hur kraven i BBR ska uppfyllas. Frångås föreskrifterna måste du på annat sätt visa att det du bygger uppfyller kraven i BBR.

Miljöbalk

Miljöbalken reglerar hur våra mark- och vattenområden används. Ansöker du om strandskyddsdispens är det Miljöbalken som reglerar om du kan få en dispens eller inte.

Återställ
Hjälp oss bli bättre