Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vattenvård i lokala avrinningsområden

Vi har ett LOVA-projekt med rådgivning för att kombinera en ökad produktion och samtidigt förbättra miljön i känsliga vattendrag. Det handlar Strane å, Hagån, Kärrebergsån och Varekilsån som är avrinningsområden till Stigfjorden.

Vandringar längs Varekilsån är en del av projektet.

Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön. Men när extra näringsämnen tillförs på grund av mänsklig aktivitet kan övergödning uppstå. Övergödning orsakas av ämnena kväve och fosfor och kan leda till syrebrist i haven. Vid syrebrist kan de bottenlevande djuren och en del fiskarter slås ut. Åar och bäckar som är lek- och uppväxtområde för öring är särskilt viktiga att skydda. Övergödning kan också resultera i algblomning.

Projektets syfte och mål

Vår ambition med projektet är att genom rådgivning till mindre lantbruk och hästgårdar minska närsaltsutsläppen till känsliga vatten genom riktad information. En del är att den kunskap som Greppa näringen har även når mindre lantbruk.

Med information från experter och vandringar längs vattendrag som ansluter till din egna mark hoppas vi på kunskap om vilka åtgärder som får störst effekt för minskat närsaltläckage når ut på ett bra sätt. Tanken är att skapa en stolthet för och ett lokalt engagemang kring det lokala vattendraget.

Vår förhoppning är att detta resulterar i lokala initiativ som kommer på egna åtgärder för att förbättra miljön.

Återställ
Kärrebergsån, Hagån och Strane å
Återställ
Varekilsån
LOVA-projekt Länsstyrelsen Havs och vattenmyndigheten
Återställ
Hjälp oss bli bättre