Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Slussen fördjupad översiktsplan (FÖP)

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen, i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till Slussen.

Panorambild Slussen

Utsikt över Slussekilen

Planen redovisar föreslagna områden för utbyggnad av bostäder, verksamheter, småbåtshamn, parkeringar och gång- och cykelstråk. Planen är en fördjupning av d​en kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2009. Den är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid prövning av planbesked och bygglov.

Planen vann laga kraft 2018-01-18, vilket innebär att den börjar gälla. Den fördjupade översiktsplanen tillsammans med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp skapar förutsättningar för en utveckling av Slussen. Kommande utveckling kommer först att prövas och regleras i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd, där berörda får komma till tals.

Återställ
Hjälp oss bli bättre