Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Brandskydd, sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs för att förebygga bränder. Dessutom har sotning betydelse ur energi- och miljösynpunkt.

Sotningen ska enligt lagstiftning göras med bestämda tidsintervaller, så kallad sotningsfrist. Vi ansvarar även för att det genomförs en brandskyddskontroll. Detta görs för att ditt eldstad ska vara brandsäker.

Vem sotar för mig

Sotningstjänst i Väst har uppdraget att sköta sotning och brandskyddskontroll för eldstäder inom Orust kommun.

Ditt tak ska vara utrustat med godkända säkerhetsanordningar för den som ska arbeta på ditt tak. Det handlar om till exempel fast stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege för personsäkerhet.

Får jag sota själv?

Du kan ansöka om tillstånd att sota själv eller att någon annan sotar hos dig. Regler för egensotning finns i Sotningsstadgan §§ 5 och 6.

Taksäkerhet

Den som utför sotningen får inte skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten. Som fastighetsägare är du ansvarig för att regler för säkert vid takarbete följs i din fastighet.

Glidskydd

Det är i övergången mellan markstege och takstege dom flesta olyckorna sker. Har du en lös markstege och sedan takstege på taket ska det finnas ett glidskydd att fästa markstegen i. Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten, inte i hängrännan, och klara hållfasthetskravet på 150 kilo.

Utvändig eller invändig uppgång

När fasadhöjden från marken till takfoten är mindre än 4 meter kan du ha en utvändig uppgång. Är det mer än 4 meter bör det vara en fast förankrad fasadstege eller en invändig uppgång genom en taklucka.

Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för att nå skorsten.

Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen, om det är över en meter dit. Takbrygga eller arbetsbrygga ska alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

Bärläktstege, takstege

Om stegen på taket består av lösa taksteg, ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

Befintliga takstegar måste vara fast monterade, med minst 4 infästningspunkter, upp- och nedtill, i bärande byggnadsdelar.

Bärighet

Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från den som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.

Undantag

  • Fastigheter inom tät äldre trähusbebyggelse, där byggnad kan påverka annan fastighet vid brandspridning. Uttalade områden finns i Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Svanvik, Käringön, Gullholmen samt norra delarna på Härmanö. Du kan se om ditt hus ligger inom område där du inte får sota själv på kartan längst ner på sidan.
  • Fastigheter med flerfamiljshus eller motsvarande, hotell, pensionat och liknande.

Ansökan om egensotning

Ansökan gör du enklast genom Självservice.

Hur ofta ska den lagstadgade sotningen genomföras

Aktuella sotningsfrister hittar du i Sotningsföreskriften.

Lagstiftning

Vi följer Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps Författningssamling när det gäller frister för sotning.

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll

Sotningstaxan beslutas av kommunfullmäktige. Det samma gäller för brandskyddskontrollen.

Jag har en kamin som jag inte eldar så ofta i, måste jag sota den

Ja, alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler måste sotas.

Bygga nytt eller ändra?

Du måste göra en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal. Du måste ha ett startbevis innan du påbörjar arbetet och ett slutbesked innan du ta den i bruk.

Om det handlar om ett nytt hus ska eldstaden finnas med i bygglovsansökan.

Sanktionsavgift vid installation utan startbesked

Påbörjar du installation utan startbesked kan en sanktionsavgift dömas ut. Innan eldstaden får tas i bruk ska sotare besiktiga den och skicka ett besiktningsprotokoll till kommunen.

Anmäl osotad eldstad

Om du har en eldstad som inte blivit sotad kan du anmäla detta för att få den sotad.

Återställ
Hjälp oss bli bättre