Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du anlägga en egen avloppsanläggning. Du behöver alltid lämna in en ansökan till oss när du planerar att göra en egen avloppsanläggning.

I en avloppsanläggning renas avloppsvattnet från näringsämnen och smittämnen innan det släpps ut till ett vattendrag. Näringen från ditt eget avlopp behöver renas men också återföras till ekosystemet.

Din anläggning ska uppfylla vissa krav så att fosfor, kväve och organiskt material renas i tillräckligt hög grad. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Avloppstillstånd

Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp utan skriftligt beslut eller besked från Miljö- och byggnadsnämnden.

Bygglov när du bygger nytt eller till

Du kan även behöva ett bygglov från byggnadsnämnden om du bygger till ditt hus eller bygger nytt. Ta kontakt med Byggenheten för att få reda på om du behöver bygglov.

Bygganmälan för ändring av VA-installation

Om bygget innebär en ändring av avloppet krävs alltid en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Andra tillstånd

Bor du i område med fornlämningar, strandskydd eller naturreservat behöver du flera tillstånd.

Så här går det till

 1. Ta reda på vilken avloppsanläggningar som kan vara lämpliga på din fastighet. Läs avsnittet om regler för eget avlopp.
 2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill söka tillstånd för.
 3. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten: Anlägga eget avlopp - ansökan/anmälan. Välj den blankett som gäller för den typ av avloppsanläggning du valt.
 4. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer din ansökan.
 5. Du får ett beslut.
 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning.
 7. Fyll i och skicka in: Redovisning av avloppsanläggning enligt beslut, när anläggningen är färdig.

Råd för en snabb handläggning

Om du skickar in en komplett ansökan går handläggningen snabbare. Du slipper lägga tid på att komplettera din ansökan.

Återställ
Goda råd för din ansökan

Regler för eget avlopp

Regler för eget avlopp finns i Miljöbalken (1998:808) och i allmänna råd (2016:17) från Havs- och vattenmyndigheten HaV. Reglerna i miljöbalken syftar till hållbar utveckling. I de allmänna råden från HaV kan du läsa vilka rekommendationer som finns för avlopp.

Kraven på rening är olika för olika platser

Platsen bestämmer vilka krav som ställs på ditt eget avlopp. Därför kan kraven se olika ut i olika kommuner och i olika delar av kommunen. Alla avloppsanläggningar och produkter på marknaden uppfyller kanske inte heller platsen behov på rening.

På och omkring Orust finns en känslig natur. Det ställer också krav på oss att vårda och skydda vår unika miljö.

Vi ställer krav på hög skyddsnivå nästan över allt. Avloppsvattnet från dig som inte har kommunalt avlopp når snabbt våra fjordar och vattenområden. Därför ska din avloppsanläggning ha godkänd reningsgrad för näringsämnen och skydda mot spridning av smitta. En bedömning görs i varje enskilt fall för vilken reningsgrad som krävs och bedöms alltid från ett större sammanhang.

Vilka avloppslösningar kan jag välja

När du ska välja vilken avloppsanläggning du vill ha, ska du tänka på att undersöka möjliga alternativ i följande ordning:

 1. anslutning till kommunalt nät eller till en gemensam anläggning
 2. en kretsloppslösning, där näringen kan återföras till mark
 3. en lösning som uppfyller hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, till exempel minireningsverk eller markbaserad lösning tillsammans med fosforrening

Du har även rätt att ansöka för en annan anläggning än de ovan. Vid prövning av din ansökan tar vi hänsyn till din fastighets förutsättningar och hur känsligt mottagande vattenområde är. 

Återställ
När du ska bygga nytt hus
Återställ
När du saknar vattentoalett eller tillstånd för utsläpp
Återställ
Ändra befintligt avlopp med vattentoalett

Aktuella avloppslösningar

Exempel på anläggningar som är godkända i områden med hög eller normal skyddsnivå.

 • Kretsloppslösning och sluten tank
 • Minireningsverk med efterpolering
 • Slamavskiljare med markbädd och fosforrening
 • Gemensamhetsanläggning

Ta kontakt med en sakkunnig konsult eller entreprenör för att få förslag på tekniklösningar som har möjlighet att uppfylla kraven.

Återställ
Kretsloppslösning och sluten tank
Återställ
Slamavskiljare och markbaserad rening med fosforrening
Återställ
Minireningsverk

De vanligaste avgifterna

Att göra nytt avlopp kostar mycket pengar. Nedan visas de vanligaste avgifterna för avloppstillstånd. Mer information om avgifter finns i Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. En avgift för handläggning tas ut oavsett om du får ansökan beviljad eller får ett beslut om att inte godkänna ansökan.

Avgifter för ansökan om avloppstillstånd

 • Enbart sluten tank 5165 kronor
 • Samtidig anslutning av sluten tank och BDT-avlopp 8264 kronor 
 • Installation av reningsanläggning för blandat avloppsvatten 10330 kronor 
 • Gemensam reningsanläggning för 2-5 hushåll 12396 kronor

Relaterad information

Konsumentrådgivning

Vi rekommenderar att du anlitar sakkunnig hjälp när du ska göra avlopp. Avloppet kan vara en stor investering och det är viktigt att den som gör avloppet vet hur det ska gå till. 

Skötsel av avlopp

Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. Genom att ta hand om din anläggning förlänger du livslängden och reningen blir bättre. Vi rekommenderar att du en gång om året ser över ditt avlopp.

Återställ
Hjälp oss bli bättre